^ Back to Top

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ / Subhashok The Arts Centre (S.A.C.)
พื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ชั้นล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 และชั้น 3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวร โดยหอศิลปะแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกผลงานการสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเติบโตพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมศิลปะคุณภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความงาม และความสุขจากการชมผลงานศิลปะ อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งหน่วยงานเอกชนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตัวตนแก่เยาวชน เปิดกว้างแก่ผู้ที่สนใจศิลปะและผู้ด้อยโอกาสทางศิลปะ เพื่อพัฒนาวงการศิลปะให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประวัติของหอศิลป์
ด้วยความรักที่มีต่อศิลปะและวงการการสร้างสรรค์ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักธุรกิจและผู้สะสมงานศิลปะ จึงได้ก่อตั้ง “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2555 โดยได้พัฒนาปลูกสร้างอาคาร ในซอยสุขุมวิท 39 ให้เป็นหอศิลป์เพื่อการแสดงงานและกิจกรรมทางศิลปะ ความคิดริเริ่มของคุณศุภโชคที่จะสร้างหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะนี้ มีวัตถุประสงศ์เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจศิลปะ อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด สร้างรากฐานการรักและเข้าใจในศิลปะ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการค้นหาตัวตน เพิ่มเติมองค์ความรู้จากศิลปินผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และเปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักสะสมผลงาน รวมถึงผู้มีความสามารถทางศิลปะแต่ขาดแคลนโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่ศิลปินและบุคคลที่รักและสนใจศิลปะ รวมถึงเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับหอศิลป์ เชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยตรง
  3. เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะของไทยให้พัฒนาสู่ระดับสากล และเป็นจุดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางศิลปะให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Phone: 
02-662-0299
Address: 
Sukhuvit 39 ,Bangkok, Thailand 10110

นิทรรศการ "Dreamy Land"

นิทรรศการ "Dreamy Land"

นิทรรศการ "Dreamy Land" ผลงานโดย สุภสิทธิ์ ธรรมประเสริฐ (Supasit Thrammaprasert) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.  ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, July 1, 2017 - 10:00 to Monday, July 31, 2017 - 18:30

นิทรรศการ “The concept of self: On power, identity and labels”

นิทรรศการ “The concept of self: On power, identity and labels”

นิทรรศการ “The concept of self: On power, identity and labels” ผลงานโดย Antonio S.

Exhibition date: 
Saturday, May 13, 2017 - 10:00 to Saturday, June 17, 2017 - 17:30

นิทรรศการศิลปะ "shift 5.0"

นิทรรศการศิลปะ "shift 5.0"

นิทรรศการศิลปะ "shift 5.0" ผลงานโดย วุฒินท์ ชาญสตบุตร (Wuttin Chansataboot), วิทวัส ทองเขียว (Wittawat Tongkeaw), วรกร ธงชัยขาวสอาด (Varakorn Thongchaikawsaard), จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ (Jirarot Sriyaphan) และ สุวิชา พึ่งเกตุ (Suvicha Phungkate) จัดแสดงระหว่างวันที่  27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น.

Exhibition date: 
Thursday, April 27, 2017 - 10:00 to Thursday, May 11, 2017 - 17:30

นิทรรศการ "บนเส้นทางต่างวัฒนธรรม : On the path of different cultures"

นิทรรศการ "บนเส้นทางต่างวัฒนธรรม : On the path of different cultures"

นิทรรศการ "บนเส้นทางต่างวัฒนธรรม : On the path of different cultures" ผลงานโดย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ (Thidarat Chantachua) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 และจะมีพิธีเปิดใน วันที่ 11 มีนาคม เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

On the path of different cultures

Exhibition date: 
Saturday, March 11, 2017 - 10:00 to Wednesday, May 31, 2017 - 17:30

นิทรรศการ "ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง : Looking and Seeing"

นิทรรศการ "ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง : Looking and Seeing"

นิทรรศการ "ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง : Looking and Seeing" ผลงานโดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ (Pichai Pongsasaovapark) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีพิะธีเปิดในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, January 21, 2017 - 10:00 to Sunday, February 26, 2017 - 17:30

นิทรรศการศิลปะ “One for the Birds”

นิทรรศการศิลปะ “One for the Birds”

นิทรรศการศิลปะ “One for the Birds” ผลงานโดย นาทาเนล กลัสคา (Natanel Gluska) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, October 15, 2016 - 10:00 to Sunday, November 13, 2016 - 18:00

นิทรรศการ "พื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ : A Space to Exist"

นิทรรศการ "พื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ : A Space to Exist"

นิทรรศการ "พื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ : A Space to Exist" ผลงานโดย Gi-ok Joen จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 และจะมีพิธีเเปิดในวันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, September 3, 2016 - 10:00 to Sunday, October 2, 2016 - 17:30

นิทรรศการ “BATTLE”

นิทรรศการ “BATTLE”

นิทรรศการ “BATTLE” ผลงานโดย กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน (GumsakAtipiboonsin) และ ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์ (Taweesak Ujugatanond) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Thursday, July 7, 2016 - 10:00 to Sunday, August 14, 2016 - 18:30

นิทรรศการ "OUTPUT"

นิทรรศการ "OUTPUT"

นิทรรศการ "OUTPUT" ผลงานโดย ปัญจรัตน์ พลพลึก (Panjarat Polpluek) , ณัฐกานต์ ปานศรี (Nattagan Pansri) และ รัชต์ จุลชาต (Rach Chulajata) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 30 มิถุนายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 186.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

Exhibition date: 
Saturday, June 4, 2016 - 10:00 to Thursday, June 30, 2016 - 17:30

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider”

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider”

นิทรรศการประติมากรรม “เต่าแก้มแดง : Red-Eared Slider” ผลงานโดย วิภู ศรีวิลาศ (Vipoo Srivilasa) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2559 ณ หSubhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ “เต่าแก้มแดง” โดย วิภู ศรีวิลาศ

Exhibition date: 
Saturday, April 2, 2016 - 10:00 to Saturday, April 30, 2016 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์