^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการความทรงจำแห่งโลก มรดกทางเอกสารสำหรับเอเชีย-แปซิฟิก "Memory of the World: Documentary Heritage in Asia and the Pacific"
นิทรรศการความทรงจำแห่งโลก มรดกทางเอกสารสำหรับเอเชีย-แปซิฟิก "Memory of the World: Documentary Heritage in Asia and the Pacific" จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 29 มกราคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ผนังโค้ง...
นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก จากการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 "สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต"
นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก จากการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 "สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต" จัดโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 22 มกราคม 2560 โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc
นิทรรศการวัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่
นิทรรศการวัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่ จัดโดยมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 22 มกราคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc...
นิทรรศการ "ร้อย...ความภักดี แห่งศรีนครินทร์"
นิทรรศการ "ร้อย...ความภักดี แห่งศรีนครินทร์" จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 เมษายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ G23 Art Gallery มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์ "Destination: Still Unknown"
นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์ "Destination: Still Unknown" จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์...
นิทรรศการ "ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง : Looking and Seeing"
นิทรรศการ "ดวงตาที่มองผ่านสู่การเห็นอันลึกซึ้ง : Looking and Seeing" ผลงานโดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ (Pichai Pongsasaovapark) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีพิะธีเปิดในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts...
นิทรรศการ “จิตรกรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 4”
นิทรรศการ “จิตรกรรมขนาดเล็ก ครั้งที่ 4” ผลงานโดย โดยศิลปินกลุ่ม Mini Painting จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาร์ซีบี แกลลอเรีย ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City...
นิทรรศการ “UNLEASHED”
นิทรรศการ “UNLEASHED” ผลงานโดย อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ (Apisit Sitsuntiea) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 31 มกราคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี นิทรรศการ “UNLEASHED...
นิทรรศการ “หัวรุ่ง : HEADS IDEA”
นิทรรศการ “หัวรุ่ง : HEADS IDEA” ผลงานโดย ศิลปินกลุ่มหัวรุ่ง ( HEADS IDEA) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery :...
นิทรรศการ "มารผจญ : MARAVIJAYA"
นิทรรศการ "มารผจญ : MARAVIJAYA" ผลงานโดย เนติ พิเคราะห์ (Neti Phikroh) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานนิทรรศการ "จิตรกรรมไทย 4 ภาค: Thai Painting of Four Regions" จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 29 มกราคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ...

Pages