^ Back to Top

Upcoming Exhibitions

นิทรรศการ ที่กำลังจะจัดแสดง

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK”
นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK” ผลงานโดย บุญชนะ ไชยจิตต์ (Boonchana Chaiyajit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562...
Date:
2019-01-17 10:00 to 2019-02-05 19:00
นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา "GIFT | TRIBUTE | TABOO - WHAT ARE WE GIFTING?"
นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา "GIFT | TRIBUTE | TABOO - WHAT ARE WE GIFTING?" ผลงานโดย สุวรรณี สาระบุตร (Suwannee Sarabutra) และ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์...
Date:
2019-01-22 10:00 to 2019-02-09 18:00