^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “ความจริง ที่ต่างกัน : Introspective”

นิทรรศการ “ความจริง ที่ต่างกัน : Introspective”

นิทรรศการ “ความจริง ที่ต่างกัน : Introspective” ผลงานโดย สนามชัย พวงระย้า (Sanamchai Puangraya) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, July 1, 2017 - 10:00 to Thursday, July 20, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “มุ้งมิ้ง : Moon Ming”

นิทรรศการ “มุ้งมิ้ง : Moon Ming”

นิทรรศการ “มุ้งมิ้ง : Moon Ming” ผลงานโดย ฮาสัน เตบสัน (Hazano Sun) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, June 23, 2017 - 10:00 to Thursday, July 13, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม : Multicultural life”

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม : Multicultural life”

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม : Multicultural life” ผลงานโดยคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, June 9, 2017 - 10:00 to Thursday, June 29, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “สุข พอดี : Live a Simpler Life”

นิทรรศการ “สุข พอดี : Live a Simpler Life”

นิทรรศการ “สุข พอดี : Live a Simpler Life” ผลงานโดย พันธุ์ธัช (บุญพันธุ์) วงศ์ภักดี จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 27 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, June 8, 2017 - 10:00 to Tuesday, June 27, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “วิถีแห่งจิต : The way of the soul”

นิทรรศการ “วิถีแห่งจิต : The way of the soul”

นิทรรศการ “วิถีแห่งจิต : The way of the soul” ผลงานโดย วรุนทร์ วงศ์คำ (Waroon Vongkham) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, May 28, 2017 - 10:00 to Sunday, June 18, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “The reflection”

นิทรรศการ “The reflection”

นิทรรศการ “The reflection” ผลงานโดย สิขเรศ ศิริไพบูลย์ (Sikarej Siripaibulya), ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ (Pradit Tungprasartwong) และ วชิระ ก้อนทอง (Wachira Korntong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, May 16, 2017 - 10:00 to Saturday, June 3, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง : Beautiful Sufficiency”

นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง : Beautiful Sufficiency”

นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง : Beautiful Sufficiency” ผลงานโดย สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (Somsak Sumpochanont) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, May 16, 2017 - 10:00 to Monday, June 5, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “Presenter of Thaiart”

นิทรรศการ “Presenter of Thaiart”

นิทรรศการ “Presenter of Thaiart” ผลงานโดย ศิยารัตน์ แก้วคีรี, สถาพร เครือวัลย์ และ รตา อักษรทอง จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 23 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, May 3, 2017 - 10:00 to Tuesday, May 23, 2017 - 19:00

นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 "ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์"

นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 "ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์"

นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 "ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์" ผลงานโดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดใน วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, April 20, 2017 - 10:00 to Wednesday, May 10, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “Wounded”

นิทรรศการ “Wounded”

นิทรรศการ “Wounded” ผลงานโดย เสกสรรค์ ทุมมัย (Seksun Toommai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 27 เมษายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, April 2, 2017 - 10:00 to Thursday, April 27, 2017 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี