^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์ : Phenomenon”

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์ : Phenomenon”

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์ : Phenomenon” ผลงานโดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ์ (Pacharaporn Baiposuwan), สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ (Sittiphon Lochaisong), เกรียงไกร แสงทอง (Kreangkrai Sangtong) และ ณัฐนนท์ ใบโพธิ์วงศ์ (Nattanon Baiphowongse) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2564 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, April 1, 2021 - 10:00 to Thursday, April 22, 2021 - 19:00

นิทรรศการ “เล่นสีเล่าจินตนาการ : Imagination spoken through color”

นิทรรศการ “เล่นสีเล่าจินตนาการ : Imagination spoken through color”

นิทรรศการ “เล่นสีเล่าจินตนาการ : Imagination spoken through color” ผลงานโดย เด็กชายวจนะ ชุมพวง (Wajana Chumpuang) และ เด็กหญิงเคสิยาห์ ชุมพวง (Keziah Chumpuang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2564 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3

Exhibition date: 
Thursday, April 1, 2021 - 10:00 to Thursday, April 22, 2021 - 19:00

นิทรรศการ “การเริ่มต้นเจริญเติบโต : begin and grow up”

นิทรรศการ “การเริ่มต้นเจริญเติบโต : begin and grow up”

นิทรรศการ “การเริ่มต้นเจริญเติบโต : begin and grow up” ผลงานโดย ตันติกร โนนกอง (Tantikhon Nonkong), รวีพล ประดิษฐ (Raweepon Pradit), ประพัฒน์ ทวีชาติ (Prapat Thaweechat) และ สมประสงค์ สีจันทร์ (Somprasong Seechan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -18 เมษายน 2564 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, March 26, 2021 - 10:00 to Sunday, April 18, 2021 - 19:00

นิทรรศการ “เ พ ลิ น : P L E A R N”

นิทรรศการ “เ พ ลิ น : P L E A R N”

นิทรรศการ “เ พ ลิ น : P L E A R N” ผลงานโดยนักศึกษาปริญญาโท ทัศนศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, March 10, 2021 - 10:00 to Saturday, March 27, 2021 - 19:00

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์เพลิน : Pimplearn”

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์เพลิน : Pimplearn”

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์เพลิน : Pimplearn” ผลงานโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, March 4, 2021 - 10:00 to Wednesday, March 24, 2021 - 19:00

นิทรรศการ “HUMAN STORY”

นิทรรศการ “HUMAN STORY”

นิทรรศการ “HUMAN STORY” ผลงานโดยกลุ่ม 3 visions ประกอบด้วย ดามพ์ อินทรกระทึก, ประภาส ประกอบกิจ และ วรกัญญา อินทรวิเชียร จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, March 3, 2021 - 10:00 to Monday, March 22, 2021 - 19:00

นิทรรศการ "เปลือก : The Facade"

นิทรรศการ "เปลือก : The Facade"

นิทรรศการ "เปลือก : The Facade" ผลงานโดย ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน (Natsuree Techawiriyataweesin) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, December 23, 2020 - 10:00 to Sunday, January 17, 2021 - 19:00

นิทรรศการ “Duo art exhibition”

นิทรรศการ “Duo art exhibition”

นิทรรศการ “Duo art exhibition” ผลงานโดย สุบิน เมืองจันทร์ (Subin Muangchan) และ มณีรัตน์ ศรีคำภา (Maneerat Srikampa) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 – 30 ธันวาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, December 12, 2020 - 10:00 to Wednesday, December 30, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “ดำ หรือ ขาว : BLACK OR WHITE”

นิทรรศการ “ดำ หรือ ขาว : BLACK OR WHITE”

นิทรรศการ “ดำ หรือ ขาว : BLACK OR WHITE” ผลงานโดย เมธา เพ็ชรเกตุ (Meta Petchgate) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, November 28, 2020 - 10:00 to Thursday, December 17, 2020 - 19:00

นิทรรศการ “ริมทางผ่าน : ALONG THE WAY”

นิทรรศการ “ริมทางผ่าน : ALONG THE WAY”

นิทรรศการ “ริมทางผ่าน : ALONG THE WAY” ผลงานโดย อนันชัย กลางทิม (Ananchai Klangtim) จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Monday, October 26, 2020 - 10:00 to Monday, December 14, 2020 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี