^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ "Beauty"

นิทรรศการ "Beauty"

นิทรรศการ "Beauty" ผลงานโดย ศุภมาส ทวีโชติภัทร์ (Supamas Taveechotipart) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. ณ ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, November 21, 2017 - 10:00 to Monday, December 11, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “B L O O M 4 : Destination Anywhere”

นิทรรศการ “B L O O M 4 : Destination Anywhere”

นิทรรศการ “B L O O M 4 : Destination Anywhere” ผลงานโดย สมโภชน์ สิงห์ทอง (Sompote Singthong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, November 1, 2017 - 10:00 to Sunday, November 19, 2017 - 19:00

นิทรรศการ "เรา-เขา : We and The others"

นิทรรศการ "เรา-เขา : We and The others"

นิทรรศการ "เรา-เขา : We and The others" ผลงานโดย ประมาณ ต่างใจ (Pramarn Tangchai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, November 1, 2017 - 10:00 to Tuesday, November 14, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “INS’PAI’RAION”

นิทรรศการ “INS’PAI’RAION”

นิทรรศการ “INS’PAI’RAION” ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 26 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Monday, October 9, 2017 - 10:00 to Thursday, October 26, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “รีไรท์ : Rewrite”

นิทรรศการ “รีไรท์ : Rewrite”

นิทรรศการ “รีไรท์ : Rewrite” ผลงานโดย ณัฐพล พาหา (Nattapon Paha), วีรวิทย์ วีรวณิชกุล (Weerawit Weerawanichkul), ธเนตร คุ้มญาติ (Taned Comyad), เอกราช ศักดา (Ekarat Sakda) และ รัฏฐ์พล มหาปราบ (Rathapol Mahaprab) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 24 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น.

Exhibition date: 
Friday, October 6, 2017 - 10:00 to Tuesday, October 24, 2017 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรม “เสือ : Tiger”

นิทรรศการจิตรกรรม “เสือ : Tiger”

นิทรรศการจิตรกรรม “เสือ : Tiger” ผลงานโดย สิปปวิชญ์ พลสิงห์ (Sippavich Pthonsingh) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 24 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, October 6, 2017 - 10:00 to Tuesday, October 24, 2017 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรม “ธรรมชาติของทรัพย์มณี : Supmanee’s Art in Nature”

นิทรรศการจิตรกรรม “ธรรมชาติของทรัพย์มณี : Supmanee’s Art in Nature”

นิทรรศการจิตรกรรม “ธรรมชาติของทรัพย์มณี : Supmanee’s Art in Nature” ผลงานโดย ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข (Supmanee Chaisansuk) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, September 13, 2017 - 10:00 to Sunday, October 1, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง : World's landscape at Trang province”

นิทรรศการ “ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง : World's landscape at Trang province”

นิทรรศการ “ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง : World's landscape at Trang province” ผลงานโดย ธีระยุทธ จีนประชา (Theerayuth Jeenpracha) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 7 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, August 19, 2017 - 10:00 to Thursday, September 7, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “มาลี มายา อันดามัน : Attraction of Andaman”

นิทรรศการ “มาลี มายา อันดามัน : Attraction of Andaman”

นิทรรศการ “มาลี มายา อันดามัน : Attraction of Andaman” ผลงานโดย กิตติพงศ์ พันธ์เมือง (Kittipong Panmuang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 และจะมีพิธีีเปิดในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Monday, August 14, 2017 - 10:00 to Sunday, September 3, 2017 - 16:00

นิทรรศการ “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection”

นิทรรศการ “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection”

นิทรรศการจิตรกรรม “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection” ผลงานโดย ณัฐ ล้ำเลิศ (Nat Lamleat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, August 1, 2017 - 10:00 to Thursday, August 10, 2017 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี