^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “ออกนอกทาง : Out of the Way”

นิทรรศการ “ออกนอกทาง : Out of the Way”

นิทรรศการ “ออกนอกทาง : Out of the Way” ผลงานโดย วินัย พวงสมบัติ (Vinai Poungsombat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, June 28, 2018 - 10:00 to Thursday, July 19, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “หนึ่งบวกหนึ่งเพื่อหนึ่ง : ONE PLUS ONE FOR ONE”

นิทรรศการ “หนึ่งบวกหนึ่งเพื่อหนึ่ง : ONE PLUS ONE FOR ONE”

นิทรรศการ “หนึ่งบวกหนึ่งเพื่อหนึ่ง : ONE PLUS ONE FOR ONE” ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี (Assoc. Prof. SAKON PHU-NGAMDEE, Ph.D.) และ ดร.พนิดา ภู่งามดี (PANIDA PHU-NGAMDEE, Ph.D.) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน -  8 กรกฎาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, June 14, 2018 - 10:00 to Sunday, July 8, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “จากลานนาถึงมหานคร : Lanna to Bangkok”

นิทรรศการ “จากลานนาถึงมหานคร : Lanna to Bangkok”

นิทรรศการ “จากลานนาถึงมหานคร : Lanna to Bangkok” ผลงานโดย ฉลอง พินิจสุวรรณ (Chalong Pinitsuwan) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, June 1, 2018 - 10:00 to Thursday, June 21, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "สัมพันธภาพและความรัก : Love & Relationships"

นิทรรศการ "สัมพันธภาพและความรัก : Love & Relationships"

นิทรรศการ "สัมพันธภาพและความรัก : Love & Relationships" ผลงานโดย สิตา อินใหญ่ (Sita Inyai), ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม (Thitiprom Onpium), รัตนา สุจริต (Rattana Sudjarit), ชนะ แสนสนั่นชัย (Chana Sansananchai) และ ธวัชชัย โตขำ (Thawadchai Tokum) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Friday, May 18, 2018 - 10:00 to Sunday, June 10, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “Grey matter”

นิทรรศการ “Grey matter”

นิทรรศการ “Grey matter” ผลงานโดยกลุ่ม The Grey Matters ประกอบด้วย สภาพร ประดิษฐ์ (Sapaporn Pradith), เสกสรรค์ ทุมมัย (Seksun Toommai) และ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง (Sittipong Pansomsong) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, May 10, 2018 - 10:00 to Thursday, May 31, 2018 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรม "เธอ : HER"

นิทรรศการจิตรกรรม "เธอ : HER"

นิทรรศการจิตรกรรม "เธอ : HER" ผลงานโดย สุทธิเกียรติ เวชแดง (Suttikiret Wachdang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, April 20, 2018 - 10:00 to Sunday, May 13, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “วิถีชีวิต : THE WAY OF LIFE”

นิทรรศการ “วิถีชีวิต : THE WAY OF LIFE”

นิทรรศการ “วิถีชีวิต : THE WAY OF LIFE” ผลงานโดย ฝนธรรม บัวภุชพงศ์ (Fontham Buaphuchphong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, April 4, 2018 - 10:00 to Thursday, May 3, 2018 - 19:00

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1” : “FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1” : “FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1” : “FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 10 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, March 21, 2018 - 10:00 to Tuesday, April 10, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6 : The 6 th Individualists Group Art Exhibition”

นิทรรศการ “นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6 : The 6 th Individualists Group Art Exhibition”

นิทรรศการ “นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6 : The 6 th Individualists Group Art Exhibition” ผลงานโดย ศาสตราภิชานสัญญา วงศ์อร่าม (Sanya Wongaram), รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรียวนิตย์ (Somsak Preeyavanit) และ รองศาสตราจารย์สุกรี วัชรพรรณ (Sugre Watcharaphan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Wednesday, March 14, 2018 - 10:00 to Wednesday, April 4, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี” (PAINTERY IMAGE)

นิทรรศการ “จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี” (PAINTERY IMAGE)

นิทรรศการ “จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี” (PAINTERY IMAGE) ผลงานโดย โกศล พิณกุล (Kosol Pinkul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 29 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, March 7, 2018 - 10:00 to Thursday, March 29, 2018 - 16:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี