^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “ภาพเขียนสีน้ำ 30 ปี กลุ่มหกจุด : Six-Point Group 30th Anniversary”

นิทรรศการ “ภาพเขียนสีน้ำ 30 ปี กลุ่มหกจุด : Six-Point Group 30th Anniversary”

นิทรรศการ “ภาพเขียนสีน้ำ 30 ปี กลุ่มหกจุด : Six-Point Group 30th Anniversary” ผลงานโดย ศิลปินกลุ่มหกจุด (Six-Point Group) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, August 30, 2018 - 10:00 to Thursday, September 20, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง : The Reflection of Urban Life through the Incorporation of Painting and Found Objects”

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง : The Reflection of Urban Life through the Incorporation of Painting and Found Objects”

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง : The Reflection of Urban Life through the Incorporation of Painting and Found Objects” ผลงานโดย ตันติกร โนนกอง (Tantikhon Nonkong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 23 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, August 4, 2018 - 10:00 to Thursday, August 23, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life"

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life"

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life" ผลงานโดย เสฐียรพงษ์ เนื่องจันทึก (Sathianphong Nueangchanthuek) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, July 14, 2018 - 10:00 to Sunday, August 5, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods”

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods”

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods” ผลงานโดย ปภาดา ศิริสุวัฒน์ (Paphada Sirisuwat) และ วนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ (Wanapohn Taimungkornpun) จัดแสดงระหว่างวันที่ นที่ 5 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2  Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, July 5, 2018 - 10:00 to Sunday, July 22, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “ออกนอกทาง : Out of the Way”

นิทรรศการ “ออกนอกทาง : Out of the Way”

นิทรรศการ “ออกนอกทาง : Out of the Way” ผลงานโดย วินัย พวงสมบัติ (Vinai Poungsombat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, June 28, 2018 - 10:00 to Thursday, July 19, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “หนึ่งบวกหนึ่งเพื่อหนึ่ง : ONE PLUS ONE FOR ONE”

นิทรรศการ “หนึ่งบวกหนึ่งเพื่อหนึ่ง : ONE PLUS ONE FOR ONE”

นิทรรศการ “หนึ่งบวกหนึ่งเพื่อหนึ่ง : ONE PLUS ONE FOR ONE” ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี (Assoc. Prof. SAKON PHU-NGAMDEE, Ph.D.) และ ดร.พนิดา ภู่งามดี (PANIDA PHU-NGAMDEE, Ph.D.) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน -  8 กรกฎาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, June 14, 2018 - 10:00 to Sunday, July 8, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “จากลานนาถึงมหานคร : Lanna to Bangkok”

นิทรรศการ “จากลานนาถึงมหานคร : Lanna to Bangkok”

นิทรรศการ “จากลานนาถึงมหานคร : Lanna to Bangkok” ผลงานโดย ฉลอง พินิจสุวรรณ (Chalong Pinitsuwan) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, June 1, 2018 - 10:00 to Thursday, June 21, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "สัมพันธภาพและความรัก : Love & Relationships"

นิทรรศการ "สัมพันธภาพและความรัก : Love & Relationships"

นิทรรศการ "สัมพันธภาพและความรัก : Love & Relationships" ผลงานโดย สิตา อินใหญ่ (Sita Inyai), ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม (Thitiprom Onpium), รัตนา สุจริต (Rattana Sudjarit), ชนะ แสนสนั่นชัย (Chana Sansananchai) และ ธวัชชัย โตขำ (Thawadchai Tokum) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Friday, May 18, 2018 - 10:00 to Sunday, June 10, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “Grey matter”

นิทรรศการ “Grey matter”

นิทรรศการ “Grey matter” ผลงานโดยกลุ่ม The Grey Matters ประกอบด้วย สภาพร ประดิษฐ์ (Sapaporn Pradith), เสกสรรค์ ทุมมัย (Seksun Toommai) และ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง (Sittipong Pansomsong) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, May 10, 2018 - 10:00 to Thursday, May 31, 2018 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรม "เธอ : HER"

นิทรรศการจิตรกรรม "เธอ : HER"

นิทรรศการจิตรกรรม "เธอ : HER" ผลงานโดย สุทธิเกียรติ เวชแดง (Suttikiret Wachdang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, April 20, 2018 - 10:00 to Sunday, May 13, 2018 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี