^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “Presenter of Thaiart”

นิทรรศการ “Presenter of Thaiart”

นิทรรศการ “Presenter of Thaiart” ผลงานโดย ศิยารัตน์ แก้วคีรี, สถาพร เครือวัลย์ และ รตา อักษรทอง จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 23 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, May 3, 2017 - 10:00 to Tuesday, May 23, 2017 - 19:00

นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 "ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์"

นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 "ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์"

นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 "ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์" ผลงานโดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดใน วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, April 20, 2017 - 10:00 to Wednesday, May 10, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “Wounded”

นิทรรศการ “Wounded”

นิทรรศการ “Wounded” ผลงานโดย เสกสรรค์ ทุมมัย (Seksun Toommai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 27 เมษายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, April 2, 2017 - 10:00 to Thursday, April 27, 2017 - 19:00

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ “CMYK”

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ “CMYK”

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ “CMYK” (CMYK PRINTMAKING EXHIBITION) ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 26 มีนาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, March 10, 2017 - 10:00 to Sunday, March 26, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา : A Natural Treasure Lanna....The Charm of the North”

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา : A Natural Treasure Lanna....The Charm of the North”

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา : A Natural Treasure Lanna....The Charm of the North” ผลงานโดย เจ สุรเสน (Jay Surasen) จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง1 และห้อง2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, February 25, 2017 - 10:00 to Thursday, March 16, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม” (Art Education and Creation : Luem)

นิทรรศการ “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม” (Art Education and Creation : Luem)

นิทรรศการ “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : ลืม” (Art Education and Creation : Luem) ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, February 10, 2017 - 10:00 to Wednesday, March 1, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “UNLEASHED”

นิทรรศการ “UNLEASHED”

นิทรรศการ “UNLEASHED” ผลงานโดย อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ (Apisit Sitsuntiea) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 31 มกราคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, January 13, 2017 - 10:00 to Tuesday, January 31, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “หัวรุ่ง : HEADS IDEA”

นิทรรศการ “หัวรุ่ง : HEADS IDEA”

นิทรรศการ “หัวรุ่ง : HEADS IDEA” ผลงานโดย ศิลปินกลุ่มหัวรุ่ง ( HEADS IDEA) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, January 13, 2017 - 10:00 to Monday, February 6, 2017 - 19:00

นิทรรศการ "COLOR-FEEL"

นิทรรศการ "COLOR-FEEL"

นิทรรศการ "COLOR-FEEL" ผลงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร (Asst.Pro.Dr.Prin Tanunchaibutra) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 - 23 มกราคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, December 28, 2016 - 10:00 to Monday, January 23, 2017 - 19:00

นิทรรศการ ศิลปกรรมดาวพลเมืองดี

นิทรรศการ ศิลปกรรมดาวพลเมืองดี

นิทรรศการ ศิลปกรรมดาวพลเมืองดี ผลงานโดย ไกรสร ประเสริฐ และศิลปินกลุ่มดาวพลเมืองดี จำนวน 150 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 – 8 มกราคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, December 14, 2016 - 10:00 to Sunday, January 8, 2017 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี