^ Back to Top

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์ : Phenomenon”

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์ : Phenomenon”

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์ : Phenomenon” ผลงานโดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ์ (Pacharaporn Baiposuwan), สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ (Sittiphon Lochaisong), เกรียงไกร แสงทอง (Kreangkrai Sangtong) และ ณัฐนนท์ ใบโพธิ์วงศ์ (Nattanon Baiphowongse) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2564 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์” (Phenomenon)
ศิลปิน กลุ่ม ปรากฎการณ์
         พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ์ / Miss Pacharaporn Baiposuwan
         สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ / Mr. Sittiphon Lochaisong
         เกรียงไกร แสงทอง / Mr. Kreangkrai Sangtong
         ณัฐนนท์ ใบโพธิ์วงศ์ / Mr. Nattanon Baiphowongse
ลักษณะงาน วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 1 – 22 เมษายน 2564
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณัฐนนท์ โทร. 082-8856455

แนวความคิด
“รับรู้ สำนึก จินตนา ปรากฏมโนภาพ“

ปรากฏการณ์ คือลักษณะของสถานะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฎและดำรงอยู่ ซึ่งการปรากฎเกิดของแต่ละปรากฎการณ์นั้น คือ การเคลื่อนไหวของพลังงาน นับตั้งแต่จากส่วนที่เล็กที่สุด(จุลภาค) ส่งผลสืบเนื่องถึงสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น(มหาภาค)จนถึงความเป็นอนันต์

หนึ่งในสิ่งที่จะยืนยันว่ามีปรากฏการณ์บางอย่างกำลังอุบัติขึ้น คือ การรับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น(ปรากฏการณ์)จากผู้ใดผู้หนึ่งที่กำลังรับรู้ กล่าวคือ การปรากฏเกิดของหนึ่งปรากฏการณ์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้รับรู้การเกิดปรากฏของสิ่งนั้น ๆ

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ใด ๆ จะถูกประทับลงบนทั้งจิตสำนึกและไร้สำนึกในลักษณะของอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่กระตุ้นจิตใจให้เกิดการจินตนาการและสร้างภาพจำของการสำนึกรู้เหล่านั้น เป็นมโนภาพที่มีความเป็นเอกภาพของการผสมผสานกันระหว่าง ความรู้ ความจำ ความคิด และความรู้สึก

ปรากฏการณ์สร้างประสบการณ์ จากที่ไม่รู้-สู่การเรียนรู้ และหรือแม้กระทั่ง จากที่คิดว่ารู้-สู่ที่จริงแล้วไม่เคยรู้อะไรเลย อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นก็คือความงดงามของชีวิต เป็นสิ่งล้ำค่าที่จักรวาลมอบให้ เพื่อการตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของมนุษย์ว่าเราก็คือหนึ่งในส่วนประกอบที่เป็นอนันต์ของการปรากฎขึ้นของปรากฏการณ์

“touching and being aware to image a conception”

The phenomenon is a characteristic of a thing that is apparently exciting. Each phenomenon is a movement of everything that affects everything: From the smallest part (microcirculation) to larger proportion (the greatest circulation) throughout to the infinite universe.

One of the things which can assert that one phenomenon existing is perception. Saying that the completely existed phenomenon is needed to be known otherwise it will be considered not to happen.

The experience of the perception will be impressed on consciousness as emotions and sensation which simply encourage one to image a representative conception of those feelings. It is an image that refers to a combination of such knowledges, memories, thoughts and sensations.

Phenomenon lets one experience how things occur, change and even disappear. It let one recognize oneself from being a none of knowledge to become an intellectual, and even from an intellectual to realize that actually all of the knowledge they have had is not true. However, those experiences are an invaluable thing of life which has been given from the universe to comprehend that humankind is just one element composed of the phenomenon.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
1 Apr 2021 - 10:00 to 22 Apr 2021 - 19:00