^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการศิลปะ “จักรวาลรัก : UNIVERSE OF LOVE”

นิทรรศการศิลปะ “จักรวาลรัก : UNIVERSE OF LOVE”

นิทรรศการศิลปะ “จักรวาลรัก : UNIVERSE OF LOVE” ผลงานโดย เกศวิตา รอตพันธุ์ (Kesvita Rotpan) จํดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 29 กันยายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, September 11, 2019 - 10:00 to Sunday, September 29, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “ญ.ผู้หญิง : Lady”

นิทรรศการ “ญ.ผู้หญิง : Lady”

นิทรรศการ “ญ.ผู้หญิง : Lady” ผลงานโดย วรรณฤดี รักท้วม (Wanruedee raktaum) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, September 11, 2019 - 10:00 to Wednesday, October 2, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “Visual Art Exchange 2019 INU - CU in Bangkok”

นิทรรศการ “Visual Art Exchange 2019 INU - CU in Bangkok”

นิทรรศการ “Visual Art Exchange 2019 INU - CU in Bangkok” ผลงานโดย คณาจารย์และนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ School of Fine Arts, Incheon National University จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, August 28, 2019 - 10:00 to Wednesday, September 11, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “พิ:พิมพ์” (The Demotion of Phi:Phim)

นิทรรศการ “พิ:พิมพ์” (The Demotion of Phi:Phim)

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิ:พิมพ์” (The Demotion of Phi:Phim) ผลงานโดยอาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา (Charyata In-char) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, August 16, 2019 - 10:00 to Thursday, September 5, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา : Time Less”

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา : Time Less”

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา : Time Less” ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์, บัญชา หนังสือ), พันธ์ศักดิ์ มิตรสุภาพ, วิรัตน์ รุ่งพยัคฆ์, สิทธิโชค ก้อนนาค, ไพศาล เภาวิเศษ และ บุญชัย วชิราวิโรจน์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, August 2, 2019 - 10:00 to Friday, September 20, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “สมถะ : SAMATHA”

นิทรรศการ “สมถะ : SAMATHA”

นิทรรศการ “สมถะ : SAMATHA” ผลงานโดย ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ (Rapeepat Phonrattanapaiboon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, July 27, 2019 - 10:00 to Saturday, August 17, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “สะเปะสะปะ : This and That”

นิทรรศการ “สะเปะสะปะ : This and That”

นิทรรศการ “สะเปะสะปะ : This and That” ผลงานโดย ภาคินี รัตนะ (Pakinee Rattana)จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, July 23, 2019 - 10:00 to Monday, August 12, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “อารมณ์ของจิต : Mood of the mind”

นิทรรศการ “อารมณ์ของจิต : Mood of the mind”

นิทรรศการ “อารมณ์ของจิต : Mood of the mind” ผลงานโดย ยุทธนา ไพกะเพศ (Yuttana Paikaped) จัดแสดงระัหว่างวันที่ 5 - 23 กรกฎาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, July 5, 2019 - 10:00 to Tuesday, July 23, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “สัจจะ-สัจจา”

นิทรรศการ “สัจจะ-สัจจา”

นิทรรศการ “สัจจะ-สัจจา” ผลงานโดย สัจจา สัจจากุล (Sajja Sajjakul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, June 30, 2019 - 10:00 to Thursday, July 18, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “สีสันของชีวิต : The Colour of Life”

นิทรรศการ “สีสันของชีวิต : The Colour of Life”

นิทรรศการ “สีสันของชีวิต : The Colour of Life” ผลงานโดย สุดรัก คงพ่วง (Sudrak Khongpuang) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 18 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, June 18, 2019 - 10:00 to Sunday, July 7, 2019 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี