^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “ธมฺมา กาเล : ธรรมตามกาล” (Dhamma Kale)

นิทรรศการ “ธมฺมา กาเล : ธรรมตามกาล” (Dhamma Kale)

นิทรรศการ “ธมฺมา กาเล : ธรรมตามกาล” (Dhamma Kale) ผลงานโดย ขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน (Kajonsak Rungsuriyan), เฉลิมพล บุญยัง (Chaloempon Boonyang) และ ณัฐพล ศรีใจ (Nattapol Srijai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 23 เมษายน เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, April 20, 2019 - 10:00 to Thursday, May 9, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “ไม่เหมือนกัน : Not the Same”

นิทรรศการ “ไม่เหมือนกัน : Not the Same”

นิทรรศการ “ไม่เหมือนกัน : Not the Same” ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทิรา พรมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์, อาจารย์ สมทรง สิมาภรณ์, อาจารย์ ดร.ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ, อาจารย์ ดร.

Exhibition date: 
Thursday, March 28, 2019 - 10:00 to Sunday, April 21, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam”

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam”

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam” ผลงานโดย เจ สุรเสน (Jay Surasen) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 10 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, March 23, 2019 - 10:00 to Wednesday, April 10, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “ปริ้นเสร็จ : Printset”

นิทรรศการ “ปริ้นเสร็จ : Printset”

นิทรรศการ “ปริ้นเสร็จ : Printset” ผลงานโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, March 20, 2019 - 10:00 to Wednesday, April 10, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “ความสุขความสำเร็จ : Meditation”

นิทรรศการ “ความสุขความสำเร็จ : Meditation”

นิทรรศการ “ความสุขความสำเร็จ : Meditation” ผลงานโดย ณเรศ จึง (Jung Narate) จักแสดงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2562 และจะมีพิ๊เปิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, February 23, 2019 - 10:00 to Thursday, March 14, 2019 - 19:00

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ (The 8th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD : on Celebration of the 60th School Anniversary) ผลงานโดย นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.

Exhibition date: 
Wednesday, February 13, 2019 - 10:00 to Sunday, February 24, 2019 - 19:00

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art”

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art”

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art” ผลงานโดยศิลปิน กลุ่มหัวโบราณ (Archaic Art Group) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, February 2, 2019 - 10:00 to Tuesday, February 19, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK”

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK”

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK” ผลงานโดย บุญชนะ ไชยจิตต์ (Boonchana Chaiyajit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, January 17, 2019 - 10:00 to Tuesday, February 5, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์ : Colourful of Srisilp”

นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์ : Colourful of Srisilp”

นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์ : Colourful of Srisilp” ผลงานโดย ศรีศิลป์ เอมเจริญ (Srisilp Emcharn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 31 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, January 13, 2019 - 10:00 to Thursday, January 31, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “Emotion diary 365.2018”

นิทรรศการ “Emotion diary 365.2018”

นิทรรศการ “Emotion diary 365.2018” ผลงานโดย นภัส ลีฬหพงศ์ (Napat Leelahapong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 24 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, January 11, 2019 - 10:00 to Thursday, January 24, 2019 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี