^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “ความสุขความสำเร็จ : Meditation”

นิทรรศการ “ความสุขความสำเร็จ : Meditation”

นิทรรศการ “ความสุขความสำเร็จ : Meditation” ผลงานโดย ณเรศ จึง (Jung Narate) จักแสดงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2562 และจะมีพิ๊เปิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, February 23, 2019 - 10:00 to Thursday, March 14, 2019 - 19:00

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ (The 8th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD : on Celebration of the 60th School Anniversary) ผลงานโดย นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.

Exhibition date: 
Wednesday, February 13, 2019 - 10:00 to Sunday, February 24, 2019 - 19:00

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art”

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art”

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art” ผลงานโดยศิลปิน กลุ่มหัวโบราณ (Archaic Art Group) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, February 2, 2019 - 10:00 to Tuesday, February 19, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK”

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK”

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ : The Sea OK” ผลงานโดย บุญชนะ ไชยจิตต์ (Boonchana Chaiyajit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, January 17, 2019 - 10:00 to Tuesday, February 5, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์ : Colourful of Srisilp”

นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์ : Colourful of Srisilp”

นิทรรศการ “สีสันศรีศิลป์ : Colourful of Srisilp” ผลงานโดย ศรีศิลป์ เอมเจริญ (Srisilp Emcharn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 31 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, January 13, 2019 - 10:00 to Thursday, January 31, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “Emotion diary 365.2018”

นิทรรศการ “Emotion diary 365.2018”

นิทรรศการ “Emotion diary 365.2018” ผลงานโดย นภัส ลีฬหพงศ์ (Napat Leelahapong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 24 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, January 11, 2019 - 10:00 to Thursday, January 24, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “ครูช่างไทย”

นิทรรศการ “ครูช่างไทย”

นิทรรศการ “ครูช่างไทย” ผลงานโดยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562 และจะมีพอธีเปิดวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, December 18, 2018 - 10:00 to Sunday, January 13, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “Deja Vu”

นิทรรศการ “Deja Vu”

นิทรรศการ “Deja Vu” ผลง่นโดย ธนทร บูรณศิลปิน (Tanatorn Buranasinlapin) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, December 12, 2018 - 10:00 to Tuesday, January 8, 2019 - 19:00

นิทรรศการ “สาวอีสาน”

นิทรรศการ “สาวอีสาน”

นิทรรศการ “สาวอีสาน” ผลงานโดย สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย (Siriratda Noiwichai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, December 1, 2018 - 10:00 to Sunday, December 23, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “เที่ยวไปกับสีน้ำ : On location with watercolor”

นิทรรศการ “เที่ยวไปกับสีน้ำ : On location with watercolor”

นิทรรศการ “เที่ยวไปกับสีน้ำ : On location with watercolor” ผลงานโดย อรรถพร บุนนาค (Attapond Bunnag) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, November 20, 2018 - 10:00 to Thursday, December 13, 2018 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี