^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection”

นิทรรศการ “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection”

นิทรรศการจิตรกรรม “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection” ผลงานโดย ณัฐ ล้ำเลิศ (Nat Lamleat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, August 1, 2017 - 10:00 to Thursday, August 10, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “ไลฟ์ไลน์ : LifeLine”

นิทรรศการ “ไลฟ์ไลน์ : LifeLine”

นิทรรศการ “ไลฟ์ไลน์ : LifeLine” ผลงานโดย เพชราวุธ พิสุทธิ์ศักดิ์ (Peachravut Pisutsak) จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ1 ชั้น 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, July 29, 2017 - 10:00 to Thursday, August 17, 2017 - 16:00

นิทรรศการ “สมดุล : Balance”

นิทรรศการ “สมดุล : Balance”

นิทรรศการ “สมดุล : Balance” ผลงานโดย ถาวรัตถ์ สมรรคจันทร์ (Thawaratt Samargachandra), ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ (Chawtip Sriswadpong), สุชาติ ไกรทอง (Suchart Kraithong), เจดา พลฤทธิ์ (Jayda Ponlid), ทิวา สิงหะ (Thiwa singha), กมล ชาวบางงาม (Kamol Chowbangngam), วาทิต ช่อทับทิม (Watid Chortabtim), ชลัช ฉวีสุข (Chalah Chaveesuk), เอลินร์ หนูแก้ว (Elin Nookau), อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ (

Exhibition date: 
Wednesday, July 19, 2017 - 10:00 to Monday, August 7, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “ความจริง ที่ต่างกัน : Introspective”

นิทรรศการ “ความจริง ที่ต่างกัน : Introspective”

นิทรรศการ “ความจริง ที่ต่างกัน : Introspective” ผลงานโดย สนามชัย พวงระย้า (Sanamchai Puangraya) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, July 1, 2017 - 10:00 to Thursday, July 20, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “มุ้งมิ้ง : Moon Ming”

นิทรรศการ “มุ้งมิ้ง : Moon Ming”

นิทรรศการ “มุ้งมิ้ง : Moon Ming” ผลงานโดย ฮาสัน เตบสัน (Hazano Sun) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, June 23, 2017 - 10:00 to Thursday, July 13, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม : Multicultural life”

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม : Multicultural life”

นิทรรศการ “ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม : Multicultural life” ผลงานโดยคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, June 9, 2017 - 10:00 to Thursday, June 29, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “สุข พอดี : Live a Simpler Life”

นิทรรศการ “สุข พอดี : Live a Simpler Life”

นิทรรศการ “สุข พอดี : Live a Simpler Life” ผลงานโดย พันธุ์ธัช (บุญพันธุ์) วงศ์ภักดี จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 27 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, June 8, 2017 - 10:00 to Tuesday, June 27, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “วิถีแห่งจิต : The way of the soul”

นิทรรศการ “วิถีแห่งจิต : The way of the soul”

นิทรรศการ “วิถีแห่งจิต : The way of the soul” ผลงานโดย วรุนทร์ วงศ์คำ (Waroon Vongkham) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, May 28, 2017 - 10:00 to Sunday, June 18, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “The reflection”

นิทรรศการ “The reflection”

นิทรรศการ “The reflection” ผลงานโดย สิขเรศ ศิริไพบูลย์ (Sikarej Siripaibulya), ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ (Pradit Tungprasartwong) และ วชิระ ก้อนทอง (Wachira Korntong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, May 16, 2017 - 10:00 to Saturday, June 3, 2017 - 19:00

นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง : Beautiful Sufficiency”

นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง : Beautiful Sufficiency”

นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง : Beautiful Sufficiency” ผลงานโดย สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (Somsak Sumpochanont) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Tuesday, May 16, 2017 - 10:00 to Monday, June 5, 2017 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี