^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ "ไทยจ๋า : THAIJA"

นิทรรศการ "ไทยจ๋า : THAIJA"

นิทรรศการ "ไทยจ๋า : THAIJA" ผลงานโดย กลุ่มเสือดุ จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, November 14, 2018 - 10:00 to Monday, December 3, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “วาดความสุข : Draw the Happiness”

นิทรรศการ “วาดความสุข : Draw the Happiness”

นิทรรศการ “วาดความสุข : Draw the Happiness” ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล (Siritat Techaphalokul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561 และมีพิธีเปิดในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, October 24, 2018 - 10:00 to Friday, November 16, 2018 - 19:00

นิทรรศการภาพถ่าย “ติดตาตรึงใจ : Seen and Remembered”

นิทรรศการภาพถ่าย “ติดตาตรึงใจ : Seen and Remembered”

นิทรรศการภาพถ่าย “ติดตาตรึงใจ : Seen and Remembered” จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, October 19, 2018 - 10:00 to Thursday, November 8, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’”

นิทรรศการ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’”

นิทรรศการ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’” ผลงานโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ARCOLABS Surya University จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, September 28, 2018 - 10:00 to Wednesday, October 10, 2018 - 19:00

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ “มนตราแห่งท้องทุ่ง : MAGiC FIELD”

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ “มนตราแห่งท้องทุ่ง : MAGiC FIELD”

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ “มนตราแห่งท้องทุ่ง : MAGiC FIELD” ผลงานโดย มณเฑียร ยางทอง (Monthian Yangthong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 17 ตุลาคม 2561 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, September 27, 2018 - 10:00 to Wednesday, October 17, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "ชายคาเดียวกัน : Same House"

นิทรรศการ "ชายคาเดียวกัน : Same House"

นิทรรศการ "ชายคาเดียวกัน : Same House" กิติศักดิ์ เพรชแวว (Kittisak Phetwaew) และ กิติพงษ์ เพรชแวว (Kittipong Phetwaew) จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Sunday, July 1, 2018 - 10:00 to 19:00

นิทรรศการ “ภาพเขียนสีน้ำ 30 ปี กลุ่มหกจุด : Six-Point Group 30th Anniversary”

นิทรรศการ “ภาพเขียนสีน้ำ 30 ปี กลุ่มหกจุด : Six-Point Group 30th Anniversary”

นิทรรศการ “ภาพเขียนสีน้ำ 30 ปี กลุ่มหกจุด : Six-Point Group 30th Anniversary” ผลงานโดย ศิลปินกลุ่มหกจุด (Six-Point Group) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, August 30, 2018 - 10:00 to Thursday, September 20, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง : The Reflection of Urban Life through the Incorporation of Painting and Found Objects”

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง : The Reflection of Urban Life through the Incorporation of Painting and Found Objects”

นิทรรศการ “จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง : The Reflection of Urban Life through the Incorporation of Painting and Found Objects” ผลงานโดย ตันติกร โนนกอง (Tantikhon Nonkong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 23 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, August 4, 2018 - 10:00 to Thursday, August 23, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life"

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life"

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life" ผลงานโดย เสฐียรพงษ์ เนื่องจันทึก (Sathianphong Nueangchanthuek) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, July 14, 2018 - 10:00 to Sunday, August 5, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods”

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods”

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods” ผลงานโดย ปภาดา ศิริสุวัฒน์ (Paphada Sirisuwat) และ วนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ (Wanapohn Taimungkornpun) จัดแสดงระหว่างวันที่ นที่ 5 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2  Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, July 5, 2018 - 10:00 to Sunday, July 22, 2018 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี