^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี” (PAINTERY IMAGE)

นิทรรศการ “จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี” (PAINTERY IMAGE)

นิทรรศการ “จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี” (PAINTERY IMAGE) ผลงานโดย โกศล พิณกุล (Kosol Pinkul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 29 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, March 7, 2018 - 10:00 to Thursday, March 29, 2018 - 16:00

นิทรรศการจิตรกรรมและจัดวาง "ลมหลง"

นิทรรศการจิตรกรรมและจัดวาง "ลมหลง" ผลงานโดย ป๋อง แท่งทอง (Pong Thangthong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, February 16, 2018 - 10:00 to Sunday, March 11, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “Elements of Chance”

นิทรรศการ “Elements of Chance”

นิทรรศการ “Elements of Chance” ผลงานโดย นาวิน ตันธนะเดชา (Navin Tantanadaecha) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Thursday, February 15, 2018 - 10:00 to Thursday, March 8, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “ชีวิตสัมพันธ์ : ANIMA”

นิทรรศการ “ชีวิตสัมพันธ์ : ANIMA”

นิทรรศการ “ชีวิตสัมพันธ์ : ANIMA” ผลงานโดยกลุ่ม 92 (Kawsong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, December 29, 2017 - 10:00 to 19:00

นิทรรศการ "ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น"

นิทรรศการ "ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น"

นิทรรศการ "ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น" (Natural Phenomenon of Songkhla Lake : A Reflective Characteristic of Visual Culture) ผลงานโดย เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม (Jiamchan Chankhonghom) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561 และจะมีพิธีเิดในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, January 19, 2018 - 10:00 to Sunday, February 11, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "พื้นที่ความสุขในความทรงจำ : only yesterday"

นิทรรศการ "พื้นที่ความสุขในความทรงจำ : only yesterday"

นิทรรศการ "พื้นที่ความสุขในความทรงจำ : only yesterday" ผลงานโดย เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร (Reangsak Padthawaro) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Monday, December 18, 2017 - 10:00 to 19:00

นิทรรศการ "วิถี แสง ศรัทธา : Life Light Faith"

นิทรรศการ "วิถี แสง ศรัทธา : Life Light Faith"

นิทรรศการจิตรกรรม "วิถี แสง ศรัทธา : Life Light Faith" ผลงานโดย สาธิต อินสม (Sathit Insom) และ จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ (Jakgrid Mooninta) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Saturday, January 13, 2018 - 10:00 to Sunday, February 4, 2018 - 19:00

นิทรรศการ “พื้นที่แห่งความสุข : Space for Happiness”

นิทรรศการ “พื้นที่แห่งความสุข : Space for Happiness”

นิทรรศการ “พื้นที่แห่งความสุข : Space for Happiness” ผลงานโดย ดลนภา พัวพันธ์งาม (Donnapa Phurphangam), ณัฐพร เมืองใจ (Nattaporn Muangjai), ไพริน ภู่ประดับ (Pirin Pupradup), พณิช ผู้ปรารถนา (Panich Phuprattana), นันทชัย ใจอารีย์ (Nanthachai Jaiare) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2560 – 11 มกราคม 2561 และจะมีพิธ๊เปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น.

Exhibition date: 
Friday, November 24, 2017 - 10:00 to Thursday, January 11, 2018 - 19:00

นิทรรศการ "แรงงานเพื่อชาติใคร : Migrant workers are for whom?"

นิทรรศการ "แรงงานเพื่อชาติใคร : Migrant workers are for whom?"

นิทรรศการ "แรงงานเพื่อชาติใคร : Migrant workers are for whom?" ผลงานโดย ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง (Supachai Areerungruang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 14 มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการ3 ชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Wednesday, December 20, 2017 - 10:00 to Sunday, January 14, 2018 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรม "บรรยากาศในความทรงจำ : The Atmosphere in Memory"

นิทรรศการจิตรกรรม "บรรยากาศในความทรงจำ : The Atmosphere in Memory"

นิทรรศการจิตรกรรม "บรรยากาศในความทรงจำ : The Atmosphere in Memory" ผลงานโดย จีรศักดิ์ ลิวไธสง (Jiasak Liwtaiaisong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 9 มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, December 15, 2017 - 10:00 to Tuesday, January 9, 2018 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี