^ Back to Top

นิทรรศการ “ไม่เหมือนกัน : Not the Same”

นิทรรศการ “ไม่เหมือนกัน : Not the Same”

นิทรรศการ “ไม่เหมือนกัน : Not the Same” ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทิรา พรมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์, อาจารย์ สมทรง สิมาภรณ์, อาจารย์ ดร.ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ, อาจารย์ ดร. อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์, อาจารย์ สุชาติ ทองสิมา, อาจารย์ เขมา แก่งฉายา, อาจารย์ ดร. อติยศ สรรคบุรานุรักษ์, อาจารย์ ดร. ณัฐธิดา ธีรนาทสิน และ อาจารย์ ตำรา ชาติกานนท์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 21 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ไม่เหมือนกัน” (Not the Same)
ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทิรา พรมพันธุ์
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
         อาจารย์ สมทรง สิมาภรณ์
         อาจารย์ ดร.ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ
         อาจารย์ ดร. อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
         อาจารย์ สุชาติ ทองสิมา
         อาจารย์ เขมา แก่งฉายา
         อาจารย์ ดร. อติยศ สรรคบุรานุรักษ์
         อาจารย์ ดร. ณัฐธิดา ธีรนาทสิน
         อาจารย์ ตำรา ชาติกานนท์
ลักษณะงาน จิตรกรรม สื่อผสม และหัตถศิลป์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 28 มีนาคม – 21 เมษายน 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-003-3759 (อธิพัชร์)

แนวความคิด
ศิลปะเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองสุนทรียภาพ ความงาม  ความต้องการของตนเอง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด การแสดงออก จึงแตงต่างกันออกตามธรรมชาติของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ แม้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจคล้ายคลึงกันบ้าง แต่สุดท้ายผลงานที่ออกมาก็แสดงถึงตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งมีความเป็นปัจเจกและแตกต่างกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
28 Mar 2019 - 10:00 to 21 Apr 2019 - 19:00