^ Back to Top

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life"

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life"

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life" ผลงานโดย เสฐียรพงษ์ เนื่องจันทึก (Sathianphong Nueangchanthuek) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์" (The Inaugural Life)
ศิลปิน เสฐียรพงษ์ เนื่องจันทึก (Sathianphong Nueangchanthuek)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 14 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0816376780, 0948164405 (เสฐียรพงษ์)

แนวความคิด
ชีวิตปฐมฤกษ์ คือ งานนามธรรมที่ตกผลึก รูปแบบ ความคิด ความรู้และเข้าใจ ในวิถีชีวิต โดยใช้ประสบการณ์ในการศึกษาและการทำงานศิลปะ ตลอด 30 ปี ที่ฝึกฝนทุกแนวทางก่อให้เกิดความเข้าใจในกฎของธรรมชาติในการดำเนินชีวิต
The Inaugural Life is abstract art to crystallize from the style, idea, knowledge and understanding in the way of life. Based on my own experiences and creating a work of art. Throughout 30th years of life to practice in every way, brings about understanding in the laws of nature in the way of life.

ทำให้เยอะ คิดให้มาก
ทำให้น้อย คิดให้ว่าง
ทำจนเข้าใจ ในสิ่งที่ทำ
ทำจากใจ
To do and Think a lot
To do less and Empty your mind
Do something until you understand
All in what you do, made with your heart.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
14 Jul 2018 - 10:00 to 5 Aug 2018 - 19:00