^ Back to Top

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods”

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods”

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์ : The Tale of Moods” ผลงานโดย ปภาดา ศิริสุวัฒน์ (Paphada Sirisuwat) และ วนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ (Wanapohn Taimungkornpun) จัดแสดงระหว่างวันที่ นที่ 5 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2  Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “เรื่องเล่าของอารมณ์” (The Tale of Moods)
ศิลปิน ปภาดา ศิริสุวัฒน์ (Paphada Sirisuwat)
         วนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ (Wanapohn Taimungkornpun)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง นที่ 5 – 22 กรกฎาคม 2561
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0918206956 (วนาภรณ์)

แนวความคิด
วิถีแห่งจิตของมนุษย์ มีการรับรู้ในสัญญาความทรงจำ ประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งมักแทรกเข้ามาในจิตใจนั้น เป็นสภาวะธรรมชาติของทุกคน ที่เกิดและดับหายไป แต่เมื่อใดที่วิถีแห่งจิตไม่อาจดำเนินไปตามสภาวะธรรมชาติอันเนื่องมาจากความทุกข์ ความรู้สึกเศร้า ความเหงา ความโดดเดี่ยวในชีวิต สภาวะของอารมณ์ และจิตใจที่ไหลเลื่อนล่องลอยไปตามความคิดฝันด้วยจิตภายในไร้ที่ยึดเหนี่ยว เงาสะท้อนของภาพจากประสบการณ์และความทรงจำจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดในชีวิต จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ให้ความบันดาลใจ โดยมีจินตนาการช่วยแต่งเติมและกลั่นกรองเป็นผลงานด้วยรูปแบบทางทัศนศิลป์ ที่มีรูปลักษณ์ รูปทรง สีสัน บรรยากาศและองค์ประกอบอันเชื่อมโยงไปกับสาระ เรื่องราวซึ่งศิลปินทั้งสองได้นำมาสะท้อนผ่านผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน แสดงถึง เอกลักษณ์ของความงาม ความนิ่งสงบ สะท้อนความอ่อนไหวทางอารมณ์และจิตใจ รวมถึงบุคลิกเฉพาะตัวที่แฝงเร้นไว้ด้วยสภาวะจิตและทัศนคติส่วนตัวของศิลปินทั้งสอง

The way of human’s mind realizes the contact of memorization and life experience which appear in the mind. It is natural for everyone that they appear and disappear. When the way of mind does not proceed naturally because of sorrow, sadness, loneliness in the life, the condition of moods and the mind goes adrift through the dream by the internal mind without anything to trust in. The reflection of the picture from the experience and memory of life events is the important motivation to inspire. The imagination helps to augment and screen by the pattern of visual arts. The forms, colors, environment, and components are linked to the contents and stories which the two artists express through the artworks of oil paintings. They represent the identity of beauty, and calmness and reflect sensitiveness of emotion and mind including the personal identity hidden by mental condition and the two artists’individual perspectives.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
5 Jul 2018 - 10:00 to 22 Jul 2018 - 19:00