^ Back to Top

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา : Time Less”

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา : Time Less”

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา : Time Less” ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์, บัญชา หนังสือ), พันธ์ศักดิ์ มิตรสุภาพ, วิรัตน์ รุ่งพยัคฆ์, สิทธิโชค ก้อนนาค, ไพศาล เภาวิเศษ และ บุญชัย วชิราวิโรจน์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา” (Time Less)
ศิลปิน Individual 7
ลักษณะงาน จิตรกรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 2 – 20 สิงหาคม 2562
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-629-7829 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์)

แนวความคิด
Individual เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนๆ ที่เรียนศิลปะในรุ่นเดียวกันตั้งแต่ที่วิทยาลัยช่างศิลป์และที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้น ศิลปินทั้ง 7 คน ที่มีบุคลิกและมีรูปแบบในการแสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันจึงรวมตัวกันเพื่อต้องการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างอิสระให้ผู้คนได้รับรู้ถึงความรัก ความศรัทธาและยึดมั่นที่แต่ละบุคคลมีต่อ “ศิลปะ”

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันสอนศิลปะตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานรับผิดชอบตัวเองและครอบครัวตามความถนัดของแต่ละคน บ้างก็เป็นอาจารย์สอนศิลปะ เป็นศิลปินอิสระ ทำงานในองค์กร และประกอบอาชีพส่วนตัว 30 ปีผ่านไปเมื่อมีโอกาสมาเจอกันต่างพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการงาน อาชีพและครอบครัว แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นในการพูดคุยก็คือแต่ละคนยังคงทำงาน “ศิลปะ” ที่ตนเองชอบอยู่ ไม่ได้ทิ้งให้หายไปกับกาลเวลาที่ผ่านไป การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแต่ละคนอย่างเหนียวแน่น
จึงเกิดแนวความคิดที่จะนำผลงานสร้างสรรค์ของแต่ละคนมาจัดนิทรรศการศิลปะร่วมกันเพื่อเป็นการเผยแพร่และแสดงเจตนาร มณ์ที่แน่วแน่ถึงความสำคัญของศิลปะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ได้มีเงื่อนไขของเวลาหรือความจำเป็นใดๆ ในการเลี้ยงชีพ แต่ศิลปะคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่แต่ละคนสร้างสรรค์ผลงานด้วยความรักและความศรัทธา นิทรรศการศิลปะ “ไม่มีกาลเวลา” TIME LESS จึงได้เกิดขึ้น

Individual ประกอบด้วย ศิลปิน 7 คน คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์
2. บัญชา หนังสือ
3. พันธ์ศักดิ์ มิตรสุภาพ
4. วิรัตน์ รุ่งพยัคฆ์
5. สิทธิโชค ก้อนนาค
6. ไพศาล เภาวิเศษ
7. บุญชัย วชิราวิโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีและโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเป็นศิลปินอาสาเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธปทีปร่วมกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัตน์ (ศิลปินแห่งชาติ) และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนสภาวะจิตภายใน ด้วยพื้นผิวและความเคลื่อนไหวในแต่ละชั่วขณะจิต

ปัญญา หนังสือ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมด้วยการนำเสนอมุมมองของสัญลักษณ์ที่แสดงถึงศูนย์รวมของคนไทยที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของความเป็นชาติด้วยมุมมองบรรยากาศในตอนกลางคืน

พันธ์ศักดิ์ มิตรสุภาพ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นช่างภาพ ทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีการที่เรียบง่าย ด้วยน้ำหนักขาวดำแสดงสาระของสัจธรรมของความไม่เที่ยง ผ่านสื่อที่พบเห็นโดยทั่วไปในชีวิตประจำ

วิรัตน์ รุ่งพยัคฆ์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์สาขาจิตรกรรม เป็นศิลปินอิสระ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยนำรูปลักษณ์ของตัวตนมานำเสนอในมิติและมุมมองต่างๆ เพื่อสะท้อนคติความเชื่อและความไม่เชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม

สิทธิโชค ก้อนนาค สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาภาพพิมพ์ เป็นศิลปินอิสระ เคยเป็นศิลปินอาสาเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธปทีปร่วมกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) สร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและศิลปินไทยร่วมสมัย ด้วยการนำรูปสัญลักษณ์แห่งศรัทธามานำเสนอในรูปแบบของการก่อตัวใหม่ของลวดลายที่เป็นแสดงถึงพุทธิปัญญาแห่งอารยธรรม

ไพศาล เภาวิเศษ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาจิตรกรรม เคยเป็นศิลปินอาสาเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธปทีป ร่วมกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) สร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมไทยในบริบทใหม่ด้วยการนำคติความเชื่อเดิมมาสร้างสรรค์ใหม่ให้เกิดพลังในการแสดงออกตามสภาวการณ์ของสังคม

บุญชัย วิชิราวิโรจน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศิลปินอิสระ ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุ สิ่งของรอบๆ ตัวและเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อสะท้อนความคิดที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะการปัจจุบันจากความเชื่อในสังคมแบบวิถีแห่งพุทธ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
2 Aug 2019 - 10:00 to 20 Sep 2019 - 19:00