^ Back to Top

นิทรรศการ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’”

นิทรรศการ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’”

นิทรรศการ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’” ผลงานโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ARCOLABS Surya University จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’”
ผู้จัดกิจกรรม/ศิลปิน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์
            คณะศิลปกรรมศาสตร์ และARCOLABS Surya University
ลักษณะงาน จิตรกรรมและภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 28 กันยายน – 10 ตุลาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00น.
            โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 022183645-6

แนวความคิด
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือและการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับนานชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ(ด้านทัศนศิลป์) ร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ARCOLABS Surya University ด้วยการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะ

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่ายวิชาการทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ และสืบสานพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจึงร่วมกับสาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ARCOLABS Surya University จัดนิทรรศการ“4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’” และกิจกรรมWorkshop ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้สาธารณะชนได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว

อนึ่ง ARCOLABS Surya University ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะสากลที่ดำเนินงานโดยคณาจารย์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
28 Sep 2018 - 10:00 to 10 Oct 2018 - 19:00