^ Back to Top

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นิทรรศการ "#SURFACE"

นิทรรศการ "#SURFACE"

นิทรรศการ "#SURFACE" ผลงานโดย กนกนุช ศิลปวิศวกุล (Kanoknuch Sillapawisawakul), เคนทาโร ฮิโรกิ (Kentaro Hiroki), พิพัฒน์พงศ์ ศรีเพ็ง (Pipatpong Seepeng), แมรี่ ภาคินี (Mary Pakinee), รัธวลี ชาญชวลิต (Rattawalee Chanchawvalit), ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล (Latthapon Korkiatarkul), สันติ ลอรัชวี (Santi Lawrachawee) และ หิรัญพฤกษ์ ไตรจักรภพ (Hiranpruek Trichakraphop) จัดแสดงระหว่างวันท

Exhibition date: 
Wednesday, February 5, 2020 - 09:00 to 17:00

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 : The 4th Bangkok Creative Exhibition

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 : The 4th Bangkok Creative Exhibition

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 : The 4th Bangkok Creative Exhibition จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559 และจะพิธีเปิดในมีวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Exhibition date: 
Thursday, May 26, 2016 - 09:00 to Thursday, June 30, 2016 - 17:00

นิทรรศการ "วาดบ้าน...บันทึกเมือง 2: ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม"

นิทรรศการ "วาดบ้าน...บันทึกเมือง 2: ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม"

นิทรรศการ "วาดบ้าน...บันทึกเมือง 2: ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม และภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน และณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Exhibition date: 
Monday, May 9, 2016 - 09:00 to Saturday, May 14, 2016 - 17:00

นิทรรศการ "ของขวัญ"

นิทรรศการ "ของขวัญ"

นิทรรศการ "ของขวัญ" จัดโดย หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับรายวิชา GE 115 จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2559 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Exhibition date: 
Monday, February 15, 2016 - 09:00 to Saturday, March 19, 2016 - 17:00

นิทรรศการ "อมนุษย์ :THE SUPERNATURAL"

นิทรรศการ "อมนุษย์ :THE SUPERNATURAL"

นิทรรศการ "อมนุษย์ :THE SUPERNATURAL" จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน ณ ชั้น 2 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

"ผี" จากความกลัวที่ก่อร่างด้วยศิลปะ สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

"ผี" เป็นความลึกลับ ความน่ากลัว เสมือนตัวเเทนของสิ่งเลวร้ายเเละความเชื่อเรื่องผีมีปรากฏอยู่ในทุกวัฒนธรรม”

Exhibition date: 
Monday, October 19, 2015 - 09:00 to Saturday, November 21, 2015 - 17:00

นิทรรศการ Visual Showcase 2015 : 0.506

นิทรรศการ Visual Showcase 2015 : 0.506

นิทรรศการ Visual Showcase 2015 : 0.506 ผลงานโดยนักศึกษานักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 26 กันยายน 2558 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Visual Showcase 2015
0.506 Exhibition

11 - 26 กันยายน 2558
ณ หอศิลปมหาวิทยากรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Exhibition date: 
Friday, September 11, 2015 - 10:00 to Saturday, September 26, 2015 - 16:30

นิทรรศการ ''เท่ากับ''

นิทรรศการ ''เท่ากับ''

นิทรรศการ “เท่ากับ : Equal” (Visual art showcase2014) ผลงานโดยนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 31ตุลาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นิทรรศการ ''เท่ากับ'' (Visual Art Showcase 2014)

Exhibition date: 
Saturday, October 11, 2014 - 10:00 to Friday, October 31, 2014 - 16:30

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 3

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 3

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 3 (The 3rd Bangkok Creative Exhibition) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์สร้างสรรค์และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น

Exhibition date: 
Saturday, May 31, 2014 - 10:00 to Saturday, July 5, 2014 - 19:00

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม ‘Youดี Meสุข’

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2556 พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ชั้น 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์) ‘Youดี Meสุข’ เป็นนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Exhibition date: 
Monday, May 6, 2013 (All day) to Thursday, June 6, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต