^ Back to Top

นิทรรศการ Visual Showcase 2015 : 0.506

นิทรรศการ Visual Showcase 2015 : 0.506

นิทรรศการ Visual Showcase 2015 : 0.506 ผลงานโดยนักศึกษานักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 26 กันยายน 2558 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Visual Showcase 2015
0.506 Exhibition

11 - 26 กันยายน 2558
ณ หอศิลปมหาวิทยากรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

พิธีเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น.
สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น.
*หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เสวนานิทรรศการ: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
โดย คุณสันติ ลอรัชวี (Practical Design Studio) และ คุณใจทิพย์ ใจดี (ศิลปิน)

บ่อเกิดเล็กๆ ของแรงสั่นสะเทือนจากการกระพือปีกของผีเสื้ออาจส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดการ แผ่กระจายออกสู่วงกว้าง สร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงที่เราไม่อาจทำนายได้ (ดังทฤษฎี Butterfly Effect) หรืออาจไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย นอกเสียจากการพยุงของลมใต้ปีกให้ผีเสื้อนั้นโบยบินขึ้นสู่อากาศ

หากจะกล่าวโดย (ด่วน) สรุป สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดของการกระพือ ก็คือการ “ขยับ” อาจจะมากหรือน้อย อาจมุ่งสู่ทิศทางข้างหน้า ทางซ้าย ทางขวา ทางทแยงหรือแม้แต่ถอยหลัง แต่ที่แน่นอนก็คือ มันเป็นการเคลื่อนที่ออกจากจุดเดิม

ผลงานศิลปะในนิทรรศการ 0.506 ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ คือความพยายามสะท้อนให้เห็นถึงแรงสั่นสะเทือน (เล็กๆ) ที่อาจส่งผลกระทบออกสู่ผู้ชม พื้นที่ หรือแม้แต่ตัวนักศึกษาผู้สร้างผลงานเอง โดยการทำให้ (ถูก) เห็น ทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ผ่านการบริหารจัดการผลงานของตนเองและการจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมกัน เพื่อเป็นการขยับทั้งด้านทักษะ ทัศนคติและประสบการณ์

...และเหนือสิ่งอื่นใด นับตั้งแต่วันที่นิทรรศการได้เปิดแสดง ต่อสาธารณะแรงสั่นสะเทือนอันน้อยนิดดังว่า ได้แพร่กระจายออกไปแล้ว...

Exhibition date: 
11 Sep 2015 - 10:00 to 26 Sep 2015 - 16:30