^ Back to Top

นิทรรศการ "Constellation"

นิทรรศการ "Constellation"

นิทรรศการ "Constellation" ผลงานโดย ฉายณภา เลปาจารย์ (Chainapa Lepajarn), ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา (Titirat Skultantimayta), อำพรรณี สะเตาะ (Ampannee Satoh), ปุญญิศา ศิลปรัศมี (Punyisa Silparatsamee), อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ (Imhathai Suwattanasilp), น้ำฝน อุดมเลิศลักษณ์ (Namfon Udomlertlak), เกวลี วรุตม์โกเมน (Keawalee Warutkomain) และ ลิเก บายเดอรี่ (Likay Bindery) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2567 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Constellation
นิทรรศการจากความร่วมมือของหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และ พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Constellation คือ นิทรรศการของการสำรวจภูมิทัศน์และปฏิบัติการของศิลปินและนักสร้างสรรค์สตรี จำนวน 9 คน ภายใต้บริบทและฉากหลังของสังคมร่วมสมัย ผลงานทั้งหมดอ้างถึงและสะท้อนสำนึกในชีวิต ทัศนคติ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวตน - สังคม วัฒนธรรม - สิ่งแวดล้อม เวลา-พื้นที่ และถูกสร้างขึ้นจากพลังงาน ความเชี่ยวชาญ มุมมองเฉพาะ ภูมิหลัง และปฏิบัติการทางศิลปะที่แตกต่างกันของศิลปิน

การนำผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากหลากวาระของพวกเธอมานำเสนอในนิทรรศการ Constellation อยู่บนหลักการที่ให้ความสำคัญต่อการมองเห็นและคิดต่อ การส่ง/รับสารด้วยภาษาทางภาพในตัวของชิ้นงานแต่ละชิ้น การอยู่ในพื้นที่และบทสนทนาระหว่างชิ้นงานในพื้นที่จัดวาง ที่แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันในความหมายและที่มาในจุดเริ่มต้น แต่เกิดระบบความสัมพันธ์ใหม่ สร้างการอ่านที่อาจทำให้ทั้งเกิดความหมายกลางๆ หรือความหมายที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ และพาผู้ชมเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั้งที่ใกล้และไกลโพ้น

ระยะเวลา
27 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2567
9.30 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
(หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันเปิด 29 กพ. 67 / 11.00 น.

สถานที่:
หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUG) SPACE 1 / SPACE 2
พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศิลปิน:
● BUG Space 1:
ฉายณภา เลปาจารย์ / ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา / อำพรรณี สะเตาะ / ปุญญิศา ศิลปรัศมี / อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์
● BUG Space 2:
น้ำฝน อุดมเลิศลักษณ์ / เกวลี วรุตม์โกเมน
● พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
ฉายณภา เลปาจารย์ / ลิเกบายเดอรี่

Constellation
A collaboration between Mrigadayavan Palace, the Southeast Asian Ceramics Museum and Bangkok University Gallery

DATE: 27 FEBRUARY – 5 April 2024
OPENING HOURS: 09.30 – 16.30 HRS. / MONDAY – SATURDAY
(CLOSED ON SUNDAY & PUBLIC HOLIDAY)
VENUE: BANGKOK UNIVERSITY GALLERY SPACE 1 / SPACE 2
SOUTHEAST ASIAN CERAMICS MUSEUM

Opening Day : 29 FEB 24 / 11 am

Constellation is an exhibition exploring the perspectives and practices of nine women artists and creators within the context and background of contemporary society. All works refer to and reflect consciousness, attitude, knowledge regarding identity and society, culture and environment, time and space. The artworks are created from different energies, expertise, unique perspectives, backgrounds, and artistic practices of the artists.

Collecting and presenting the works created for various purposes by 9 artists in the Constellation exhibition depends on the principle that gives importance to seeing and thinking and sending/receiving messages with the visual language of each artwork. We can say each artwork is set on the same site and have a conversation between each other in the exhibition space. These works are unrelated in their meaning and origins, but a new relation was born. This process creates readings that can be either neutral or specific meaning and may take viewers on a journey to other places whether near and far.

PARTICIPATING ARTIST:
● BUG SPACE 1:
Chainapa Lepajarn / Titirat Skultantimayta / Ampannee Satoh / Punyisa Silparatsamee / Imhathai Suwattanasilp
● BUG SPACE 2:
Namfon Udomlertlak / Keawalee Warutkomain
● SOUTHEAST ASIAN CERAMICS MUSEUM:
Chainapa Lepajarn / Likay Bindery

Exhibition date: 
27 Feb 2024 - 08:30 to 5 Apr 2024 - 16:30