^ Back to Top

นิทรรศการ "ของขวัญ"

นิทรรศการ "ของขวัญ"

นิทรรศการ "ของขวัญ" จัดโดย หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับรายวิชา GE 115 จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2559 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับรายวิชา GE 115 จัดแสดงนิทรรศการ "ของขวัญ"
ระยะเวลาจัดแสดง ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2559
ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ชั้น 2 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

คงไม่มีใครในโลกไม่ปรารถนาความรัก และคงไม่มีใครในโลกที่มีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความรัก

“ความรัก” เป็นสิ่งที่มีพลังต่อมนุษย์ในสากลโลกมากที่สุดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะกับความรู้สึกที่ทำให้หลายคนปราถนา ทำให้หลายคนมีความสุข ในขณะที่ทำให้หลายคนต้องเจ็บปวด และอีกหลายคนก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มาซึ่งความรัก

หลายครั้งที่มนุษย์พยายามจะทำความเข้าใจ หาคำนิยามและบางคนถึงกลับทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อทำความเข้าใจความผูกพันทางใจนี้ 'ความรัก' จึงถูกนิยามผ่านกลุ่มความเชื่อ และผู้ที่ประสบพบเจอในความหมายทั้งดีและร้ายหลากหลายกันไปอย่างไม่รู้จบ นอกจากในแง่ความรู้สึกของมนุษย์แล้ว ยังเปรียบได้กับกิจกรรมของการแบ่งปันจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่า 'ความสัมพันธ์' ถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นตัวเราเองก็ตาม

ในบางศาสนาหรือแนวคิดเชิงปรัชญา เช่น
1) ศาสนาคริสต์ ความรักเป็นเสมือนศูนย์กลางทางความคิดลักษณะนามธรรมที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า จักรวาล โลก และมนุษย์ อันปราถนาให้สายสัมพันธ์นั้นพบกับความรักที่แท้ ความรอดพ้นจากบาป และความสุขนิรันดร
2) ปรัชญาจีนลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเป็นลัทธิที่ชาวจีนนับถือมากที่สุดมองว่า ความรักของมนุษย์ที่มีต่อบิดามารดาเป็นความรักที่มาพร้อมกับกำเนิดของมนุษย์ ที่มิได้ผ่านการเรียนรู้ใดๆ ทั้งสิ้น ลำดับต่อมาก็ฝึกหยิบยื่นความรักให้ผู้อื่น ชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของสังคม
3) แนวคิดสำคัญประการหนึ่งของ พุทธศาสนา คือ การยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชน และชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของความเป็นปุถุชนนั้น และเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นหนทางในการพัฒนาชีวิต ด้วยการเข้าใจ "ราคะหรือเสน่หา" ที่เป็นความรักที่เกิดจากการพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสและต้องการครอบครอง และ “เมตตาและกรุณา” ที่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขอันปราศจากการยึดมั่น

นิทรรศการ “ของขวัญ” นี้ นำเสนอเนื้อหาในอิทธิพลของความรักผ่านหลากหลายแนวคิด หลากหลายประสบการณ์ ทำให้เกิดแรงผลักดันให้มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานสาขาต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่าความรักสามารถเปลี่ยนความคิด และเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยการพัฒนาตนเอง ในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการแสดงความรักในทางสร้างสรรค์

เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 350 3626

Exhibition date: 
15 Feb 2016 - 09:00 to 19 Mar 2016 - 17:00