^ Back to Top

นิทรรศการ "วาดบ้าน...บันทึกเมือง 2: ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม"

นิทรรศการ "วาดบ้าน...บันทึกเมือง 2: ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม"

นิทรรศการ "วาดบ้าน...บันทึกเมือง 2: ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม และภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน และณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นิทรรศการวาดบ้าน บันทึกเมือง 2: ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

พิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. โดย ดร.มัทนา สานติวัตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลาการแสดงงาน ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2559

"นิทรรศการวาดบ้าน บันทึกเมือง 2: ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม" เป็นการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม และภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน รวมทั้งจัดแสดงผลงานของคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางผู้จัดได้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ออกแบบสร้างสรรค์โดยชุมชน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบในปัจจุบันได้ เนื่องจากเป็นงานออกแบบที่คำนึงถึงบริบทของสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอีกด้วย

นิทรรศการจะแบ่งผลงานตามความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมของ 2 พื้นที่ ได้แก่ วัฒนธรรมในเมือง คือ "พื้นที่แพร่งภูธร" และวัฒนธรรมชานเมือง คือ พื้นที่ชุมชน "1 ศตวรรษ รังสิตคลอง 3" ผู้จัดมีความตั้งใจที่ถ่ายทอดให้ทราบถึงการคงอยู่ของวัฒนธรรมใน 2 พื้นที่ผ่านสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่เก่าแก่ รวมถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิทรรศการนี้จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และชาวชุมชน"

*หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าชมนิทรรศการและทำแบบสอบถามจะได้รับการบันทึกเพชรหมวดบังคับหมวดศิลปะวัฒนธรรม

Exhibition date: 
9 May 2016 - 09:00 to 14 May 2016 - 17:00