^ Back to Top

นิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

นิทรรศการแสดงเดี่ยว ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556” ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามโหราทำนายในปฏิทินแบบสุริยคติ ผ่านรูปแบบของจิตรกรรมที่สวยงามอ่อนช้อย แฝงไว้ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ ความศรัทธา และรากเหง้าของคติธรรมความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของคนไทย

Exhibition date: 
18 Mar 2013 - 10:00 to 28 Apr 2013 - 10:00