^ Back to Top

คติธรรม

นิทรรศการ “มาร” (MARA)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (ART THESIS) ชุด “มาร”(Mara) โดย นายเนติ พิเคราะห์ เป็นผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “มาร” (MARA) เป็นการสร้างผลงานด้านทัศนศิลป์ ที่มีแนวความคิดมาจากคติธรรมในพุทธประวัติ ตอน มารผจญ ด้วยการสร้างร่องรอย พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง จากกรรมวิธีทางจิตรกรรมที่ผสานเชื่อ

Exhibition date: 
Wednesday, August 7, 2013 - 10:00 to Tuesday, August 20, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

นิทรรศการแสดงเดี่ยว ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556” ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.

Exhibition date: 
Monday, March 18, 2013 - 10:00 to Sunday, April 28, 2013 - 10:00
Subscribe to RSS - คติธรรม