^ Back to Top

นางสงกรานต์

นิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

นิทรรศการแสดงเดี่ยว ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556” ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.

Exhibition date: 
Monday, March 18, 2013 - 10:00 to Sunday, April 28, 2013 - 10:00
Subscribe to RSS - นางสงกรานต์