^ Back to Top

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล

นิทรรศการ ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน “รอยแยก”

นิทรรศการ ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน “รอยแยก”

นิทรรศการ ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน “รอยแยก” กมล เผ่าสวัสดิ์ (Kamol Phaosawasdi), คามิน เลิศชัยประเสริฐ (Kamin Lertchaiprasert), จุมพล อภิสุข (Chumpon Apisuk), ชาติชาย ปุยเปีย (Chatchai Puipia), ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ (Tawatchai Puntusawasdi), นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล (Navin Rawanchaikul), ประสงค์ ลือเมือง (Prasong Luemuang), พินรี สัณฑ์พิทักษ์ (Pinaree Sanpitak), มานิต ศรีวานิชภู

Exhibition date: 
Friday, August 30, 2019 - 10:00 to Sunday, November 24, 2019 - 21:00

นิทรรศการศิลปะ ไหว้สา บูชาครู (Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma)

Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma

นิทรรศการศิลปะ ไหว้สา บูชาครู (Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของมณเทียร บุญมา (2496-2543) และครบรอบ 13 ปีแห่งการจากไปของเขา กลุ่มศิลปินซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานของมณเทียรอย่างใกล้ชิดในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นอาจารย์และเ

Exhibition date: 
Friday, July 26, 2013 - 09:00 to Saturday, September 7, 2013 - 19:00
Subscribe to RSS - นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล