^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เป็น นิทรรศการ สำหรับนักศึกษา ที่นำผลงาน ในแต่ละสาขาวิชา นำมาแสดง

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 : 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 : 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 : 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ผลงานโดย นิสิตปีที่ 4 รุ่นที่ 20 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก

Exhibition date: 
Tuesday, May 23, 2017 - 11:00 to Sunday, May 28, 2017 - 19:00

นิทรรศการอัตลักษณ์งานช่าง สร้างสรรค์งานศิลปะไทย

นิทรรศการอัตลักษณ์งานช่าง สร้างสรรค์งานศิลปะไทย

นิทรรศการอัตลักษณ์งานช่าง สร้างสรรค์งานศิลปะไทย ผลงานโดย นักศึกษา สาขาวิชาหัตถศิลป์ ร่วมกับ สาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City

นิทรรศการอัตลักษณ์งานช่าง
สร้างสรรค์งานศิลปะไทย

19 - 28 พฤษภาคม 2560

Exhibition date: 
Friday, May 19, 2017 (All day) to Sunday, May 28, 2017 (All day)

นิทรรศการแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ "อาร์ติซอง : ARTISAN"

นิทรรศการแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ "อาร์ติซอง : ARTISAN"

นิทรรศการแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ "อาร์ติซอง : ARTISAN" ผลงานโดยนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับรุ่นที่ 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Saturday, May 20, 2017 - 10:00 to Sunday, May 21, 2017 - 21:00

นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 15 "Squeeze Project"

นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 15 "Squeeze Project"

นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 15 "Squeeze Project" ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 19  - 21 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก : CentralPlaza Phitsanulok

Exhibition date: 
Friday, May 19, 2017 - 04:36 to Sunday, May 21, 2017 - 04:36

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ “เปิดปรับปรุง”

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ “เปิดปรับปรุง”

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ “เปิดปรับปรุง” ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ 1st FLOOR, ATRIUM 2, สยามเซ็นเตอร์ : Siam Center

Exhibition date: 
Wednesday, May 10, 2017 (All day)

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “สามสิบเอ็ดกำลังก้าว : 31 Gumlung 9”

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “สามสิบเอ็ดกำลังก้าว : 31 Gumlung 9”

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “สามสิบเอ็ดกำลังก้าว : 31 Gumlung 9” ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ รุ่น 31 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 28 พฤษภาคม 2560 และจะมีธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ผนังโค้ง ชั้น 3,4,5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, May 16, 2017 - 10:00 to Sunday, May 28, 2017 - 21:10

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Midmile : Midmile Art Thesis Exhibition

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Midmile : Midmile Art Thesis Exhibition

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Midmile : Midmile Art Thesis Exhibition ผลงานโดย นิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรมและสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ โถง ชั้น 1 และ โถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, May 16, 2017 - 10:00 to Sunday, May 21, 2017 - 21:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ EVOLUTION

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ EVOLUTION

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ EVOLUTION ผลงานโดย นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2560 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, May 16, 2017 - 10:00 to Thursday, May 18, 2017 - 17:30

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 : ART THESIS Exhibition 20th 2017

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 : ART THESIS Exhibition 20th 2017

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 : ART THESIS Exhibition 20th 2017ผลงานโดย นิสิชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิภุนายน 2560 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Exhibition date: 
Monday, May 15, 2017 (All day) to Thursday, June 15, 2017 (All day)

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ "meta.morp-the.sis"

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ "meta.morp-the.sis"

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ "meta.morp-the.sis" ผลงานโดย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Wednesday, May 10, 2017 - 10:00 to Sunday, May 14, 2017 - 21:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปนิพนธ์