^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

พบกับ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ " แบไต๋ "
ในตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี พวกเรานักศึกษาศิลปะภาพพิมพ์และศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่ง ผลงานของพวกเราจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หรือเป็นแรงบรรดาลใจให้คนรุ่นต่อไปได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ การแสดงงานศิลปนิพนธ์ "แบไต๋" ซึ่งหมายถึงการตีแผ่ หรือเปิดเผยความลับออกมา พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแสดงงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับชมไม่มากก็น้อย มาพบกับความลับของพวกเราทั้ง 22 คน ได้

----------------------

วันที่ 17 พฤษภาคม (พิธีเปิด 18.00 น.) ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

----------------------

Let's be the part of our Beartai Art Thesis Exhibition, presented by Printmaking and Thai Arts students. The exhibition will be open on May, 17 2019 at CMU art center

Exhibition date: 
17 May 2019 - 09:00 to 30 May 2019 - 17:00