^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เป็น นิทรรศการ สำหรับนักศึกษา ที่นำผลงาน ในแต่ละสาขาวิชา นำมาแสดง

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ลองดี"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ลองดี"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ลองดี" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2561 ณ The Wall Nimman

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 - 14 พฤษภาคม 2561
ที่ The wall nimman

- เข้างานฟรี -

Exhibition date: 
Friday, May 11, 2018 - 17:00 to Monday, May 14, 2018 - 23:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Sunday, May 6, 2018 - 09:00 to Saturday, May 12, 2018 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "7 องศา"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "7 องศา"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "7 องศา" ผลงานโดน นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 25 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Exhibition date: 
Friday, May 4, 2018 - 10:00 to Friday, May 25, 2018 - 16:30

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี "Somrom"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี "Somrom"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี "Somrom" ผลงานโดย นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City

Somrom Exhibition

Exhibition date: 
Friday, April 27, 2018 - 10:00 to Wednesday, May 2, 2018 - 20:00

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส"

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส"

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Wednesday, March 28, 2018 - 10:00 to Saturday, March 31, 2018 - 21:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ZYNC"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ZYNC"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ZYNC" ผลงานโดยนักศึกษาปี 4 ภาควิชาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และ ภาควิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ ภายใต้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Friday, September 22, 2017 - 10:00 to Sunday, September 24, 2017 - 21:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "NOIR ART THESIS 2017"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "NOIR ART THESIS 2017"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "NOIR ART THESIS 2017" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 9 กันยายน 2560 ณ และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Exhibition date: 
Thursday, August 17, 2017 - 09:00 to 16:30

นิทรรศการจัดแสดงวิทยานิพนธ์ "SHHH!"

นิทรรศการจัดแสดงวิทยานิพนธ์ "SHHH!"

นิทรรศการจัดแสดงวิทยานิพนธ์ "SHHH!" ผลงานโดย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร : Bangkok City Library

เรื่องนี้ "จบในวง" เลยนะ ...
SHHH! Architectural Thesis Exhibition

Exhibition date: 
Tuesday, August 15, 2017 - 08:00 to Wednesday, August 30, 2017 - 21:00

นิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์ "Innovative Centrality"

นิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์ "Innovative Centrality"

นิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์ "Innovative Centrality" ผลงานโดยบัณฑิตศึกษาปริญญาโท (MFA) สาขาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 1 โซนเอเทียม 2 สยามเซ็นเตอร์ สยามเซ็นเตอร์ : Siam Center

Exhibition date: 
Saturday, July 22, 2017 (All day) to Sunday, July 23, 2017 (All day)

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ "มุทะลุ"

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ "มุทะลุ"

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ "มุทะลุ" ผลงานโดย บัณฑิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 -16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ : CentralWorld

ขอเรียนเชิญทุกท่าน
เข้าชมงาน "มุทะลุ"

Exhibition date: 
Thursday, July 13, 2017 - 10:00 to Sunday, July 16, 2017 - 21:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปนิพนธ์