^ Back to Top

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “ VISITOR ROOM”

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “ VISITOR ROOM”

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “ VISITOR ROOM” ผลงานโดยนิสิตปริญญาโท ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 9 กันยายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ชั้น 2 และ 3 Goose Life Space

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “ VISITOR ROOM”

ระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2562 เวลา11.00 – 20.00 น.ที่ Goose Life Space ชั้น 2 และ 3 งานนิทรรศการวิทยานิพนธ์ “VISITOR ROOM” ผลงานวิจัยเพื่อการออกแบบ ของนิสิปริญญาโท ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของผลงานวิจัยทั้งหมด 8 ผลงาน ผ่านมุมมองการเปรียบเทียบพื้นที่การจัดแสดงเป็นดั่งห้องเยี่ยมชม ห้องที่ผู้มาเยี่ยม สามารถมาดู มาชม มา ‘แอบ’ มองผลงานต่าง ๆ ได้ ผลงานทั้งหมดบอกเล่าเรื่องราวของนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการผสานแนวคิดใหม่ในการออกแบบสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างคุณค่าและความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม โดยผู้ที่เข้าชมจะเป็นส่วนหนึ่งของการแอบมองผลงานต่างๆ ผ่านรูปแบบและกลไกในการรับชมแบบใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภคพรหมณ์ สุขเกษม

Exhibition date: 
4 Sep 2019 - 11:00 to 9 Sep 2019 - 20:00