^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการพิพิธอาเซียน A journey through ASEAN ภาค 3

นิทรรศการพิพิธอาเซียน A journey through ASEAN ภาค 3 ตอน หลากความเหมือน หลายความต่าง ASEAN…Unity in Diversity เปิดประตูสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เรียนรู้ เข้าใจมุมมองความแตกต่างที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ พบการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมหลากหลายสื่อการเรียนรู้ด้านอาเซียนจากภาคีร่วมจัดนิทรรศการ พบกิจกรรมหลากหลาย เรียนรู้ความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่มประเทศ

Exhibition date: 
Thursday, May 16, 2013 - 11:00 to Sunday, June 9, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Civilization)

สุวรรณภูมิ มีความหมายถึง ดินแดนหรือแผ่นดินแห่งทอง ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของพ่อค้าอีกทั้งนักเดินทางจากดินแดนต่างๆทั่วโลก เมื่อประมาณนับพันปีล่วงมา โดยปรากฏชื่ออยู่ในแผนที่การเดินเรือของพ่อค้าชาวตะวันตกคัมภีร์และหนังสือชาดกที่สำคัญของอินเดียหลายเรื่องว่าเป็นดินแดนที่พ่อค้าชาวต่างชาตินิยมเดินทางเพื่อมาค้าขายเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งนี้สันนิษฐานว่า สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียต

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 (All day) to Wednesday, May 15, 2013 (All day)

นิทรรศการ เจ้า-ของ

อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยินดีเสนอนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งสำรวจกระบวนการที่ศิลปินทัศนศิลป์ ใช้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของความคิด และยืนยันสิทธิ์สำแดงอัตวิสัย, ทั้งๆที่ทุกคนล้วนกลั้วเกลือกกับวัฒนธรรม อินเตอร์เนต และการผลิตซ้ำแบบดิจิตัล ซึ่งชำแรกอิทธิพลของมันไปทั่วหล้า ศิลปินในนิทรรศการ Possession เจ้า-ของ สะท้อนทัศนะของตน ต่อเทคโนโลยีร่วมสมัย และต่อผลกระทบหลากหลายของมัน ได้แก่ ความสามารถอันไร้ขีดจ

Exhibition date: 
Thursday, March 14, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังล้านนา เรื่อง “พระมหาชนก”

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังล้านนา เรื่อง “พระมหาชนก” จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (The Lanna Mural Painting of Mahajanaka Story: a Writing by His Majesty King Bhumibol Adulyadej) ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยา

Exhibition date: 
Monday, April 22, 2013 (All day) to Monday, May 20, 2013 (All day)

สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง

นิทรรศการสภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง ผลงานโดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ จัดแสดง ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 – 18 พฤษภาคม 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2556 เวลา 18.00-20.00 น. ซึ่ง นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 31st Century Museum of Contemporary Spirit

Exhibition date: 
Friday, March 29, 2013 - 09:00 to Saturday, May 18, 2013 - 19:00

นิทรรศการแสดงศิลปะมิติใหม่เหนือจินตนาการ

Deconstruction สะท้อนมุมมองโครงสร้างของสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่นำมาประกอบขึ้นใหม่เป็นผลงานที่ได้แนวคิด แนวปฏิบัติ และประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ นำเสนอผ่านรูปแบบของศิลปะ แฟชั่น ดนตรี เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ใน "Siam Center Idea Avenue : Deconstruction" นิทรรศการแสดงศิลปะมิติใหม่เหนือจินตนาการ จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556

Exhibition date: 
Saturday, April 20, 2013 (All day) to Sunday, May 5, 2013 (All day)

นิทรรศการ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ"

นิทรรศการศิลปะ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ" ศิลปิน : จักรกฤษ มูลอินต๊ะ / Jakkrit Moonin - ta "ข้าพเจ้าเติบโตมาจากวิถีชีวิตชาวชนบทที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกิน พ่อกับแม่ ทำนาและทำสวนจน ทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงอารมณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทที่สงบร่มเย็นมีจิตใจที่ดีงามความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน อย่างแท้จริงแต่ในสังคมปัจจุ

Exhibition date: 
Sunday, April 7, 2013 (All day) to Wednesday, May 15, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)

วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนิทรรศการ ฤดูหลากสี “Colorful Season” เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง สี ของแต่ละฤดูกาล ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานจำนวน 23 ชิ้น

Exhibition date: 
Thursday, April 11, 2013 (All day) to Thursday, May 2, 2013 (All day)

นิทรรศการ “การเดินทาง : Journey”

นิทรรศการ “การเดินทาง” นำเสนอผลงาน ภาพถ่าย ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความทรงจำและความประทับใจที่ศิลปินภาพถ่ายผู้หนึ่งได้ค้นพบและจดบันทึกในรูปของผลงานศิลปะ สะท้อนมุมมองอันเปี่ยมไปด้วยแนวคิดผ่านทางประสบการณ์และสถานการณ์แวดล้อมอันหลากหลาย เมื่อเป้าประสงค์ของการเดินทางในบางครั้งอาจมิใช่การบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง หากแต่เป็นประสบการณ์และคุณค่าทางความรู้สึกที่ได้รับจากสองฟากฝั่งของเส้นทางยาวไกล

Exhibition date: 
Tuesday, April 2, 2013 (All day) to Sunday, May 12, 2013 (All day)

นิทรรศการ "รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง"

ในขณะที่ไทยกำลังเริ่มต้นลงทุนครั้งสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งของประเทศให้ “ความเร็ว” จากการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าด้วยระบบรางที่มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่นับวันแต่จะถีบตัวสูงขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้นำพาความเจริญไปสู่พื้นที่ส่วนต่างๆ ได้สำเร็จแล้ว ตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับชุมชน

Exhibition date: 
Saturday, March 16, 2013 - 10:30 to Sunday, May 26, 2013 - 21:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ