^ Back to Top

Past Exhibitions

นิทรรศการ ที่จัดแสดงไปแล้ว

นิทรรศการ "The Uncertain"
นิทรรศการ "The Uncertain" ผลงานโดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ (Jedsada Tangtrakulwong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562...
Date:
2019-02-01 10:00 to 2019-03-31 19:00
นิทรรศการภาพถ่าย "Change"
นิทรรศการภาพถ่าย "Change" ผลงานโดย รัมภาพร วรสีหะ, วีระกิตติ์ ชื่นภาณุวัฒน์ และ กัณกวี กาญจนะเดชะ จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 -31 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 1...
Date:
2019-03-13 10:00 to 2019-03-31 18:00
นิทรรศการ "DIN CLAY TON"
นิทรรศการ "DIN CLAY TON" ผลงานโดย สเตฟานี แฮริง (Stefanie Hering) และ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (Wasinburee Supanichvoraparch) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8...
Date:
2019-03-08 10:00 to 2019-03-30 21:00
นิทรรศการ "Sweet Things"
นิทรรศการ "Sweet Things" ผลงานโดย บัวขาว ผะสม (Buakow Phasom) แสดงระหว่างวันที่ 2 - 30 มีนาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น...
Date:
2019-03-02 08:00 to 2019-03-30 17:00
นิทรรศการ “ใต้นิ อัตลักษณ์ ๔ : Tai Ni Identities 4”
นิทรรศการ “ใต้นิ อัตลักษณ์ ๔ : Tai Ni Identities 4” ผลงานโดย ชูเกียรติ สุทิน (Chukiat Sutin), วัชชิระ อินทรสมบัติ (Wachira Intharasombat), สิทธิโชค...
Date:
2019-03-06 09:00 to 2019-03-30 16:00
นิทรรศการศิลปะเซรามิค “ภาชนะ-พา-ชนะ : POTs-The - Vessels”
นิทรรศการศิลปะเซรามิค “ภาชนะ-พา-ชนะ : POTs-The - Vessels” โดย สมาคม Potters of Thailand จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 30 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 6 (ตึกใต้)...
Date:
2019-03-10 09:00 to 2019-03-30 16:00
นิทรรศการ "บ้านสีม่วง : Violet Home"
นิทรรศการ "บ้านสีม่วง : Violet Home" ผลงานโดย นุรัตนา หะแว (Nuratna Hawae) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2562...
Date:
2019-02-16 09:00 to 2019-03-25 20:00
นิทรรศการ “วงกลม และ ความเงียบ”
นิทรรศการ “วงกลม และ ความเงียบ” ผลงานโดย สำราญ เชื้อพันธ์ (Samran Cheupan) จัดแสดงระหวว่างวันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2562...
Date:
2019-03-25 03:49
นิทรรศการ "ศิลปะ แสดง ธรรม"
นิทรรศการ "ศิลปะ แสดง ธรรม" โดย กลุ่มศิลปิน ศิลปะ แสดง ธรรม  จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2562 ณ ผนังโค้งชั้น 5...
Date:
2019-03-19 10:00 to 2019-03-24 21:00
นิทรรศการ "เบิกบาน สราญใจ : Lovely Blossoms"
นิทรรศการ "เบิกบาน สราญใจ : Lovely Blossoms" ผลงานโดย ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ (Phookpan Chairat) และ ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข (Supmanee Chaisansuk)...
Date:
2019-02-23 11:00 to 2019-03-24 01:00
นิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร : Art from Banyan tree”
นิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร : Art from Banyan tree” ผลงานโดยคณาจารย์ และศิลปินรับเชิญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...
Date:
2019-03-11 09:00 to 2019-03-20 16:30
นิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand”
นิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand” ผลงานโดย Alexander Von Wiedenbeck จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 3...
Date:
2019-02-26 10:00 to 2019-03-17 21:00

Pages