^ Back to Top

Past Exhibitions

นิทรรศการ ที่จัดแสดงไปแล้ว

นิทรรศการ "ที่ระลึกจากเบอร์ลิน : Pieces from Berlin"
นิทรรศการ "ที่ระลึกจากเบอร์ลิน : Pieces from Berlin" ผลงานโดย บุษราพร ทองชัย (Bussaraporn Thongchai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 มีนาคม 2561...
Date:
2018-01-30 10:00 to 2018-03-03 18:00
นิทรรศการ "Trùngmù – endless, sightless"
นิทรรศการ "Trùngmù – endless, sightless" ผลงานโดย เฟิง ลินห์ เหวียน (Phuong Linh Nguyen) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 28 กุมภาพันธ์ 2561...
Date:
2018-02-02 10:00 to 2018-02-28 21:00
นิทรรศการ "โพลา – ลวดลายแห่งความหมาย : POLA – Patterns of Meaning"
นิทรรศการ "โพลา – ลวดลายแห่งความหมาย : POLA – Patterns of Meaning" ผลงานโดยศิลปินกลุ่ม เอซ เฮาส์ คอลเล็กทีฟ, จาฮายา เนเกอรี, เอลวิน ประดิปตา, เรสตู...
Date:
2017-11-14 09:00 to 2018-02-28 20:00
นิทรรศการ "ออร่า : AURA"
นิทรรศการ "ออร่า : AURA" ผลงานโดย ชี วิง โล (Chi Wing Lo) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Serindia Gallery : เซรินเดีย แกเลอรี่...
Date:
2018-01-18 11:00 to 2018-02-28 19:00
นิทรรศการ "Depression Contour"
นิทรรศการ "Depression Contour" ผลงานโดย Akira Ishiguro, Natalia Avdeeva, Montana Torrey และ Marco Melgrati จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์...
Date:
2018-02-10 10:00 to 2018-02-28 17:30
นิทรรศการ "สาระ(ภาพ) : Pictorial reality"
นิทรรศการ "สาระ(ภาพ) : Pictorial reality" ผลงานโดยนักศึกษาภาควิชาจิตรกรรมระดับชั้นปริญญาตรีและ ปริญญาโท คระจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์...
Date:
2018-02-05 09:00 to 2018-02-28 16:30
นิทรรศการผลงานภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ : The Inspiration
นิทรรศการผลงานภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ : The Inspiration ผลงานโดย อาจารย์ จำนันต์ สารารักษ์ (Chamnan Sararuk)...
Date:
2018-02-03 (All day) to 2018-02-28 (All day)
นิทรรศการ "เคารพ :  Idol"
นิทรรศการ "เคารพ :  Idol" ผลงานโดย พรวิภา สุริยกานต์ (Pornwipa Suriyakarn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ People’s Gallery ชั้น 2...
Date:
2018-02-01 10:00 to 2018-02-25 21:00
นิทรรศการ "วิกลจริต : Lunatic"
นิทรรศการ "วิกลจริต : Lunatic" ผลงานโดย กลุ่มวิกลจริต จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ People’s Gallery ชั้น 2...
Date:
2018-02-01 10:00 to 2018-02-25 21:00
นิทรรศการ "Knock'em DEAD"
นิทรรศการ "Knock'em DEAD" ผลงานโดย พิเชฐ รุจิวรารัตน์ (Pichet Rujivararat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2561...
Date:
2018-01-25 11:00 to 2018-02-25 20:00
นิทรรศการ "MAYBE TOMORROW"
นิทรรศการ "MAYBE TOMORROW" ผลงานโดย อภิวัฒน์ บรรลือ (Apiwat Banler) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 23...
Date:
2018-02-23 13:00 to 2018-02-25 19:00
นิทรรศการศิลปกรรม "เดอะมาสเตอร์พีซส์ : The Masterpieces Art Exhibition"
นิทรรศการศิลปกรรม "เดอะมาสเตอร์พีซส์ : The Masterpieces Art Exhibition" จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2561...
Date:
2018-01-21 10:00 to 2018-02-25 17:00

Pages