^ Back to Top

นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”( ART AND PAPER)

การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือการใช้กระดาษชนิดต่างๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน และการวาดภาพระบายสีบนกระดาษ ซึ่งเป็นเรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือเรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการลดตัดทอนรูปร่างและกึ่งการเลียนแบบของจริง และเรื่องราวจากความรู้สึก รับรู้จากสิ่งต่าง ๆ สร้างสรรค์ออกมาแบบกึ่งนามธรรม ซึงเป็นผลงานจิตรกรรมของ โกศล พิณกุล (KOSOL PINGUL) จะจัดแสดงในวันที่ 13 – 26 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2 Jamjuree Art Gallery

Exhibition date: 
13 May 2013 (All day) to 26 May 2013 (All day)