^ Back to Top

กระดาษ

นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”( ART AND PAPER)

การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือการใช้กระดาษชนิดต่างๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน และการวาดภาพระบายสีบนกระดาษ ซึ่งเป็นเรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือเรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการลดตัดทอนรูปร่างและกึ่งการเลียนแบบของจริง และเรื่องราวจากความรู้สึก รับรู้จากสิ่งต่าง ๆ สร้างสรรค์ออกมาแบบกึ่งนามธรรม ซึงเป็นผลงานจิตรกรรมของ โ

Exhibition date: 
Monday, May 13, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - กระดาษ