^ Back to Top

นิทรรศการ โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน ถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน
ผลงานศิลปกรรมมีส่วนในการสร้างสังคมและวางรากฐานทางปัญญาแก่วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งระดับรากหญ้า และสังคมเมืองทุกชนชั้น ให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์ สร้างวัตถุ สิ่งของ และงานศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย โดยนำเสนอสู่สาธารณะ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างพื้นที่ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักคิด นักปรัชญา ศิลปิน และ ประชาชน โครงการวิจัยด้านศิลปะเรื่อง “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” จะกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างศาสนาและประชาชนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีความรักความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและมีการประพฤติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมมาแต่อดีตกับกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ในสังคม อาทิ เด็กและเยาวชน อาศัยการตีความเนื้อหาต่างๆ ของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับการดำรงอยู่ในวิถีปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อชี้ประเด็นความเป็นไปของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ - 05 พฤษภาคม 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089-184-8855winmukdamanee@gmail.com

Exhibition date: 
28 Feb 2013 (All day) to 5 May 2013 (All day)