^ Back to Top

วิถีชีวิต

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : Way of Life and Culture of Greater Mekong Subregion" โดยคณาจารย์ / นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์ / นักศึกษาสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 18.0

Exhibition date: 
Thursday, February 20, 2014 - 16:30 to Friday, February 28, 2014 - 22:00

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย"

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย"

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายจำนวน ๑๐๐ ภาพที่เข้าร่วมในโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม “อารยะ...วัฒนธรรมไทย” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Exhibition date: 
Monday, August 5, 2013 - 08:30 to Friday, August 9, 2013 - 22:30

นิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต"

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต" โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ พร้อมพิธีเปิดตัวหนังสือ "Thavorn Ko-udomvit : Selected Works, 1978 – 2013" 
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 18.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2556

Exhibition date: 
Tuesday, July 9, 2013 - 10:30 to Sunday, August 11, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "บ้านคนเมือง" Living in The City

เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จัดนิทรรศการ “บ้านคนเมือง” หรือ Living in the City สะท้อนวิถีชีวิตของสังคมเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กลง โดยเน้นแนวคิดการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ การอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น แต่ไม่อึดอัด อย่างไร้ข้อจำกัดเรื่องขนาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดแสดงเป็นบ้านจาลองเท่าขนาดจริงสร้างบนพื้นที่เพียง 14.25 ตารางวา แต่มีพื้นที่ใช้สอยถึง 97 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ชั้นหลัก 2

Exhibition date: 
Saturday, May 18, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)

นิทรรศการ เล่าเรื่อง เมืองใหม่

ป่าใหญ่และทิวเขาสูงในม่านหมอกอันหนาวเย็น วัดวาอารามและวิถีชีวิตอันเนิบช้า ภาพเหล่านี้มักปรากฎขึ้นในใจเมื่อเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่ ทว่านั่นยังไม่สามารถสะท้อน “ความเป็นเชียงใหม่” ได้ทั้งหมด

Exhibition date: 
Tuesday, April 2, 2013 - 10:30 to Sunday, June 30, 2013 - 18:00

นิทรรศการ โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะ

Exhibition date: 
Thursday, February 28, 2013 (All day) to Sunday, May 5, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - วิถีชีวิต