^ Back to Top

นิทรรศการ “การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก : Roboticlism from Unconscious mind Art Exhibition Charity”

นิทรรศการ “การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก : Roboticlism from Unconscious mind  Art Exhibition Charity”

นิทรรศการจิตรกรรมและสื่อผสม “การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก : Roboticlism from Unconscious mind  Art Exhibition Charity” ผลงานโดย นชภัช จาตุรงค์คกุล (Noshpash Chaturongkagul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องนิทรรศการชั้น2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก”
                   (Roboticlism from Unconscious mind  Art Exhibition Charity)

ศิลปิน นชภัช จาตุรงค์คกุล (Noshpash Chaturongkagul)
ลักษณะงาน   จิตรกรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 15 มกราคม  ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 15 มกราคม 2559
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น2
ติดต่อศิลปิน นชภัช  085-1309088

ประวัติโดยย่อ
เกิด  31/ 07 / 2526 (1983)
24  ซอย รามคำแหง 22 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ ฯ10240
โทร 085-130-9088
facebook@NoshpashChaturongkagulwww.pinterest.com/chaturongkagul/

การศึกษา
2556 - 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ ( จิตรกรรม ) ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
2549 – ม.ราชภัฏสวนดุสิต  ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
2544 – รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบในระดับปริญญาตรี  ข้าพเจ้าได้ออกแสวงหาและเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตที่แท้จริง โดยเริ่มจากการบวชศึกษาในพระพุทธศาสนา เป็นเวลา 1 พรรษากับอีก 7 เดือน ในตอนนั้นข้าพเจ้าได้เริ่มมีความใฝ่ฝัน ในสิ่งที่ต้องการจะเป็นอยู่แล้วภายในใจ  แต่ยังขาดแคลนในทุนทรัพย์ จึงออกมาทดลองใช้ชีวิตตามแบบฉบับ ของมนุษย์เงินเดือน เพื่อหาเลี้ยงชีพ ตามความต้องการและความสบายใจของทางบ้าน ทั้งเป็นพนักงานออกแบบโคมไฟ ในโรงงานส่งออก  ครูสอนศิลปะในโรงเรียนเทศบาล  พนักงานทำฟันปลอม  นักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัย   จนเวลาล่วงเลยมา7 ปี

ข้าพเจ้ารู้สึกว่า สิ่งที่ตนเองทำมาทั้งหมดนั้น เป็นการกระทำที่เรากำลังโกหกตัวเอง จนข้าพเจ้าได้สละทิ้งในงานประจำ และเงินสะสมจากตลอดระยะการทำงาน หันกลับเข้ามาศึกษาต่อทางด้านศิลปะในระดับปริญญาโท  ด้วยความหวังที่ว่า จะกลับเข้ามาเดินตามความความต้องการของตนเองที่แท้จริง ที่ไม่ใช้เป็นศิลปินหรือจิตรกร แต่ข้าพเจ้าจะเป็นตำนานที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้  ไปจวบจนข้าพเจ้าสิ้นลมหายใจ

When I graduated with a degree. Seek out and learn. In real life By the start of the study in a Buddhist monk for 1 years to 7 months now, I have started to have dreams. What they want is already inside. The shortfall in capital So try out life style. Human salaries To earn a living According to the needs and comfort of the home. Both are employees Lighting design Factory output Art teacher in public school Staff dentures Academic studies in universities The time lapse of seven years,

until I felt. What I have done all of that. The action we are lying to yourself. That I have left in the routine. The money accumulated throughout the course of their work. Turned into a study of the arts in the Masters.With the hope that Walking back to their real needs. Do not use an artist or a painter. But it will be a legend actually happened on this planet. Until death to me

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน (concept)
Unconscious mind คือ จิตที่อยู่ใต้สำนึกหรือจิตที่ไร้สติ ไร้การควบคุม ต่อทุกการกระทำในความเป็นมนุษย์ ของทุกๆคน ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะผู้ถ่ายทอดความจริง โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของงานทัศนศิลป์ ที่เป็นภาษาการสื่อสาร ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลอันบริสุทธิ์ที่สุดนั้น

การที่ข้าพเจ้าชอบเขียนแต่รูปหุ่นยนต์ เครื่องจักรกล ชุดเกราะกลไก และสัตว์ประหลาดต่างๆโดยไร้สาเหตุและที่มาที่ไปอยู่ อย่างสม่ำเสมอนั้น ทำให้ข้าพเจ้าได้ตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่ตนเองทำไป โดยไร้หลักการและเหตุผล ว่าเพราะอะไร ทำไมจึงวาดแต่พวกสิ่งเหล่านี้ ตั้งแต่วัยเด็กจวบถึงปัจจุบัน จนเวลาได้ผ่านล่วงเลยมากว่า 30 ปี

The concept of creativity (concept).
Unconscious mind is mental or spiritual realization under unconscious control access to all of the action in the humanity of every person which I, as an enlightenment. Through the creative process of visual arts. The language of communication The expression of the identity of the individual is most holy.

I like to draw a robot. Machinery and mechanical armor, monsters without cause and the source address. It regularly Make notes on what they do. Without principle, and the reason why, but why draw these things. From childhood to the present, as far The lapse of time has passed more than 30 years.

Roboticlism
เป็นสิ่งที่มีมายาวนานตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าเริ่มจำความได้ แต่ยังไม่มีผู้ใดให้คำจำกัดความ ข้าพเจ้าจึงต่อยอดจาก concept idea ของข้าพเจ้าในบทความที่แล้ว ได้ว่า

Roboticlism คือ การแสดงออกด้วย หุ่นยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ กลไกชุดเกราะ และสัตว์ประหลาดในสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ถูกผสมผสานขึ้นจากความทรงจำของภายในจิตไร้สำนึก โดยไร้ต้นแบบหรือการดูแบบจากที่ใดๆมาก่อน ซึ่งในด้านทัศนศิลป์ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลการแสดงออกมาจาก ลัทธิศิลปะเหนือความจริง(surrealism) ศิลปะลัทธิลูกบาศก์นิยม(cubism)และศิลปะกระแสนิยม(pop-art) ที่ผสมผสานด้วยศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์(expressionism)และศิลปะนามธรรม(abtract-art) ส่วนใน commercial art หรือในเชิงอุตสาหกรรมพาณิชย์ศิลป์นั้น ผู้ที่ถือว่าเป็น Robotlism ที่มีความโดดเด่น ได้แก่ ผู้กำกับ โทะมิโนะ โยะชิยุกิ และผู้ออกแบบตัวละคร ยะซุฮิโกะ โยะชิกะซุ แห่ง Gundam, Guillermo del Toro แห่งpacific rim และ Micheal bay ผู้สร้าง transformers เป็นต้น

Roboticlism
Is something that I have long since started to remember. But there is no one definition. I have invented an extension from the concept idea in my previous articles that.

Roboticlism is represented by robotic machines, mechanical armor, monsters and various creatures. The combination of the memories of the unconscious mind. Without a master or viewing from any before. In the visual arts I was influenced mainly by. Futurist art surrealism cubism and pop-art that combines the art of emotional expression (expressionism) and abstract art (abtract-art) in commercial art or in. the industrial, commercial art Who is considered a prominent Robotlism includes director of Yokohama's Yuki Toyama MMO and character designer master Yasuhiko Yoshikatsu of Gundam, Guillermo del Toro, creator of the pacific rim and Micheal bay of transformers.

แนวความคิดในการสร้าสรรค์ผลงาน ชุด  2014 – 2015
Roboticlism from Unconscious mind  (จักรกลศิลป์จากจิตใต้สำนึก)
คือ การแสดงออกด้วยหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลไก ชุดเกราะโลหะ  ผ่านภาษาภาพเขียนในเชิงทัศนศิลป์ ที่เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของมวลมนุษย์ชาติ เพื่อเปิดเผยถึงความจริง ในสภาวะอารมณ์ภายในจิตใต้สำนึกที่ไร้การควบคุม ของความเป็นมนุษย์ปุถุชนของทุกคน กับความเป็นสัจธรรมที่มันได้เกิดขึ้นแล้ว บนพื้นฐานของความรัก  โลภ โกรธ หลง และเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นของกิเลสในเรื่องราวของการที่จะกระทำทั้งกรรมดีและกรรมเลว  

The concept of creativity in my work series from 2014 to 2015.
Roboticlism from Unconsciousmind
Is an expression with robots Mechanisms metal armor through the visual language of visual writing. The oldest language of mankind. To reveal the truth In the unconscious emotional state without control. Of the humanity of all people. The truth is that it has already happened. On the basis of love, greed, anger, and full of passion, motivation to act in the story of the good karma and bad karma.

เนื้อหา (Content)
โดยข้าพเจ้าอ้างอิงมาจาก หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ข้อ 1866  คริสนาธรรม  ที่ว่าด้วยเรื่องของ บัญญัติบาป 7 ประการ ( Seven deadly sins ) หรือ บาปต้น ( Cardinal sins ) ที่ประกอบไปด้วย ราคะ ( ละติน luxuria ; lust ) , ตะกละ  ( ละติน gula ; gluttony ) , โลภะ ( ละติน avaritia ; greed ) , เกียจคร้าน ( ละติน acedia ; sloth ) , โทสะ ( ละติน ira ; wrath ) , ริษยา (ละติน  invidia ; envy ) และ อัตตา ( ละติน  superbia ; pride )  ซึ่ง ข้าพเจ้าได้นำมาตีความหมายใหม่ โดยอาศัยจังหวะของ สภาวะที่เหลือเพียงความคิดทางอารมณ์ ที่เกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง ถ่ายทอดผ่านความชื่นชอบในแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าพเจ้า โดยไร้หลักการและเหตุผล

Content
The quote comes from me Book teachings of the Roman Catholic Church the 1866 Chris was justified by the commandment sin 7 points (Seven deadly sins) or sin tree (Cardinal sins) which consists of sensuality (Latin luxuria; lust), gluttony (Latin. gula; gluttony), Spain Sopa (Latin avaritia; greed), lethargy (Latin acedia; sloth), anger (Latin ira; wrath), envy (Latin invidia; envy) and ego (Latin superbia; pride), which I have brought. new interpretation The timing of Conditions only emotional ideas. That occur in the human one. Through the favorite in the series. That is so unique to me Without Principle           

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
15 Jan 2016 - 10:00 to 2 Feb 2016 - 19:00