^ Back to Top

นชภัช จาตุรงค์คกุล

นิทรรศการ “การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก : Roboticlism from Unconscious mind Art Exhibition Charity”

นิทรรศการ “การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก : Roboticlism from Unconscious mind  Art Exhibition Charity”

นิทรรศการจิตรกรรมและสื่อผสม “การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก : Roboticlism from Unconscious mind  Art Exhibition Charity” ผลงานโดย นชภัช จาตุรงค์คกุล (Noshpash Chaturongkagul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องนิทรรศการชั้น2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, January 15, 2016 - 10:00 to Tuesday, February 2, 2016 - 19:00
Subscribe to RSS - นชภัช จาตุรงค์คกุล