^ Back to Top

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ประวัติการก่อตั้งหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นอธิการบดี ได้แสดงว่าเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.2516 ได้เริ่มรวบรวมและจัดหางานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อและมีศักยภาพในตอนนั้น ต่อมาประมาณ พ.ศ.2527 จึงจัดให้มีโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 26 ปี งานศิลปกรรมดังกล่าวได้นำไปติดตั้งในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ อันจะนำไปสู่การปลูกฝังสุนทรียศิลป์ และการจรรโลงจิตใจของชาวจุฬาฯ โดยทั่วไป ตลอดจนผู้พบเห็นผลงานศิลปกรรมเท่าที่รวบรวม และจัดหามาได้มีจำนวนมาก จนปัจจุบันนับได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทย และสามารถแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกของยุคศิลปะเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดตั้งหอศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อความคิดในเชิงสนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม และศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่ง โดยได้กำหนดฤกษ์อันเป็นมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2544 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปินของชาติ

องค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานหอศิลป์
“เป็นองค์กรแบบอย่างในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และศิลปินในทุกระดับได้จัดแสดงและเผยแพร่งานศิลปะโดยไม่หวังผลกำไร” (Not for profit organization)

พื้นที่
ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารจามจุรี 8

www.chamchuriartgallery.blogspot.com 
www.facebook.com/chamchuriartgallery

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Opening hours: 
10.00 - 19.00
Phone: 
0-22183709 / 085-9457746
Address: 
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี8 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นิทรรศการ “มาร” (MARA)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (ART THESIS) ชุด “มาร”(Mara) โดย นายเนติ พิเคราะห์ เป็นผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “มาร” (MARA) เป็นการสร้างผลงานด้านทัศนศิลป์ ที่มีแนวความคิดมาจากคติธรรมในพุทธประวัติ ตอน มารผจญ ด้วยการสร้างร่องรอย พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง จากกรรมวิธีทางจิตรกรรมที่ผสานเชื่อ

Exhibition date: 
Wednesday, August 7, 2013 - 10:00 to Tuesday, August 20, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “Sound reflection of urban life”

นิทรรศการ “Sound reflection of urban life” โดยศิลปิน ฉันทวุฒิ สุวรรณหงษ์ ลักษณะงาน จิตรกรรม จำนวน 15 – 20 ภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น. คุณประพัฒน์ จิรสิริธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ระยะเวลาที่จัดแสดง 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4 Jamjuree Art Gallery

Exhibition date: 
Tuesday, August 27, 2013 - 10:00 to Sunday, September 8, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “คราบ” (blemish)

ขอเชิญชมนิทรรศการ “คราบ” (blemish) โดยศิลปิน ดิฐพงษ์ บุญสนอง (Ditapong Boonsanong) และสมรักษ์ มณีมัย (Somrak Maneemai) เป็นงานจิตรกรรม ซึ่งได้รวมประสานระหว่างคราบของความทรงจำ จินตนาการ กับคราบและร่องรอยในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2 Jamjuree Art Gallery

Exhibition date: 
Friday, August 30, 2013 (All day) to Tuesday, September 10, 2013 (All day)

นิทรรศการภาพเขียนเสริมกำลังใจ ชุด “โลก บ้าน และความฝัน” (World. Home. Dream)

ป็นการแสดงผลงานภาพเขียน โดย มนตรี สามฉิมโฉม (Montri Samchimchom) ด้วยสื่อสีน้ำมัน, สีอะคลีลิก และสีน้ำ เป็นรูปเขียนเชิง อุปมา – อุปมัย เกี่ยวกับ โลก ธรรมชาติ มุมมองและชีวิตในด้านสว่าง โดยใช้สัญลักษณ์ในการตีความผ่าน ธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ ซึ่งชมแล้วอาจจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างลงในหัวใจของตน เป็นการเติมกำลังใจชีวิต ความฝัน เสนอแนะให้ใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติและสังคม รวมถึงการหว่านเมล็ดพันธุ์แห

Exhibition date: 
Monday, July 1, 2013 (All day) to Monday, July 15, 2013 (All day)

นิทรรศการ “Unfamiliar Eyes”

นิทรรศการเป็นการแสดงผลงานของ สุรชัย เอกพลากร / สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย / เฉกสันต์ คังคะเกตุ ลักกษณะงานจะเป็นงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2 นิทรรศการนี้แสดงผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละท่าน ที่มีแนวทางในการทำงานเฉพาะตัวเพื่อสื่อแนวความคิดและเรื่องราวร่วมสมัย

Exhibition date: 
Thursday, July 18, 2013 (All day) to Sunday, August 4, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ปราศจากคำตอบ” (Without an Answer)

นิทรรศการ แสดงผลงานของ ฟ้าสาง นาวาอรัญ และ สุรพงษ์ มัยตรีเดช ลักษณะงานจะเป็นจิตรกรรมและสื่อผสม จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556 และมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Wednesday, July 17, 2013 (All day) to Monday, August 5, 2013 (All day)

นิทรรศการ “Meeting Place”

นิทรรศการ “Meeting Place” นี้ เป็นผลงานโดยศิลปิน กลุ่ม : Art25 ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ประมาณ 30 ภาพ จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 jamjuree artg allery และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.30 น.

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Tuesday, June 18, 2013 (All day)

นิทรรศการ “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)

ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนภายใต้บริบทความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง สร้างสรรค์ในแนวทาง Figurative Symbolist โดยอาศัยวิธีการสร้างภาพตัวแทนของสัญลักษณ์ (Representation) ของ กมล หอมกลิ่น (Kamol Homklin) และ รัฐ พานิชเจริญผล (Rath Panitcharoenphol) เพื่อพรรณนาสื่อสารนัยยะสัญชาตญาณของมนุษย์ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ ภวังค์รัก และอุดมคติในห้วงแห่งความฝัน แรงปรารถนาในโลกสมมุติ ความทรงจำย้อนคืน ทำร้ายลมหายใจในข

Exhibition date: 
Thursday, May 23, 2013 (All day) to Thursday, June 6, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”( ART AND PAPER)

การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือการใช้กระดาษชนิดต่างๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน และการวาดภาพระบายสีบนกระดาษ ซึ่งเป็นเรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือเรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการลดตัดทอนรูปร่างและกึ่งการเลียนแบบของจริง และเรื่องราวจากความรู้สึก รับรู้จากสิ่งต่าง ๆ สร้างสรรค์ออกมาแบบกึ่งนามธรรม ซึงเป็นผลงานจิตรกรรมของ โ

Exhibition date: 
Monday, May 13, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

นิทรรศการ “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Civilization)

สุวรรณภูมิ มีความหมายถึง ดินแดนหรือแผ่นดินแห่งทอง ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของพ่อค้าอีกทั้งนักเดินทางจากดินแดนต่างๆทั่วโลก เมื่อประมาณนับพันปีล่วงมา โดยปรากฏชื่ออยู่ในแผนที่การเดินเรือของพ่อค้าชาวตะวันตกคัมภีร์และหนังสือชาดกที่สำคัญของอินเดียหลายเรื่องว่าเป็นดินแดนที่พ่อค้าชาวต่างชาตินิยมเดินทางเพื่อมาค้าขายเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งนี้สันนิษฐานว่า สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียต

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 (All day) to Wednesday, May 15, 2013 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี