^ Back to Top

นิทรรศการ “Unfamiliar Eyes”

นิทรรศการเป็นการแสดงผลงานของ สุรชัย เอกพลากร / สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย / เฉกสันต์ คังคะเกตุ ลักกษณะงานจะเป็นงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2 นิทรรศการนี้แสดงผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละท่าน ที่มีแนวทางในการทำงานเฉพาะตัวเพื่อสื่อแนวความคิดและเรื่องราวร่วมสมัย

Exhibition date: 
18 Jul 2013 (All day) to 4 Aug 2013 (All day)