^ Back to Top

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Transportation: 

ตรงข้ามสาธารณสุขจังหวัด ใกล้ตลาดต้นพะยอม ถ.สุเทพ

Opening hours: 
วันอังคาร ถึงอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. Open Tuesday - Sunday 09.00- 17.00 hrs
Phone: 
053-218280, 053-944833
Address: 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช) 239 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019 ผลงานโดยศิลปินชาวโปแลนด์ 16 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Monday, December 2, 2019 - 09:00 to Sunday, December 15, 2019 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, May 17, 2019 - 09:00 to Thursday, May 30, 2019 - 17:00

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá"

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá"

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá" ผลงานโดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ (Somsak Pattanapitoon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 30 กันยายน 2561 และจะมีพิธี้ปิดในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

“รุกขะ เทวะ “ Rúkkhá Dhēvá

Exhibition date: 
Friday, September 14, 2018 - 09:00 to Sunday, September 30, 2018 - 16:30

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Saturday, May 19, 2018 - 09:00 to Thursday, May 31, 2018 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Sunday, May 6, 2018 - 09:00 to Saturday, May 12, 2018 - 17:00

นิทรรศการ "The Art of Survival"

นิทรรศการ "The Art of Survival"

นิทรรศการ "The Art of Survival" โดย องค์กร Airavati จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, March 2, 2018 - 09:00 to Saturday, March 10, 2018 - 17:00

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Tuesday, August 8, 2017 - 09:00 to Wednesday, August 30, 2017 - 17:00

นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว : across the sea of star”

นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว : across the sea of star”

นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว : across the sea of star” จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 27 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, July 7, 2017 - 09:00 to Thursday, July 27, 2017 - 17:00

นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ "ห้วง : HUANG"

นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ "ห้วง : HUANG"

นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ "ห้วง : HUANG" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Tuesday, May 17, 2016 - 09:00 to Saturday, May 21, 2016 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Media Arts and Design Degree Show 2016 : morph

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Media Arts and Design Degree Show 2016

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Media Arts and Design Degree Show 2016 : morph ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2559 และจะมีพิธีเปดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, May 6, 2016 - 09:00 to Wednesday, May 11, 2016 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center