^ Back to Top

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Transportation: 

ตรงข้ามสาธารณสุขจังหวัด ใกล้ตลาดต้นพะยอม ถ.สุเทพ

Opening hours: 
วันอังคาร ถึงอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. Open Tuesday - Sunday 09.00- 17.00 hrs
Phone: 
053-218280, 053-944833
Address: 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช) 239 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020"

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020"

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธ๊เปิดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Saturday, February 15, 2020 - 09:00 to Saturday, February 22, 2020 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Time Mind"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Time Mind"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Time Mind" ผลงานโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Tuesday, February 4, 2020 - 09:00 to Friday, February 7, 2020 - 17:00

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019 ผลงานโดยศิลปินชาวโปแลนด์ 16 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Monday, December 2, 2019 - 09:00 to Sunday, December 15, 2019 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, May 17, 2019 - 09:00 to Thursday, May 30, 2019 - 17:00

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá"

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá"

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá" ผลงานโดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ (Somsak Pattanapitoon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 30 กันยายน 2561 และจะมีพิธี้ปิดในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

“รุกขะ เทวะ “ Rúkkhá Dhēvá

Exhibition date: 
Friday, September 14, 2018 - 09:00 to Sunday, September 30, 2018 - 16:30

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Saturday, May 19, 2018 - 09:00 to Thursday, May 31, 2018 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Sunday, May 6, 2018 - 09:00 to Saturday, May 12, 2018 - 17:00

นิทรรศการ "The Art of Survival"

นิทรรศการ "The Art of Survival"

นิทรรศการ "The Art of Survival" โดย องค์กร Airavati จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, March 2, 2018 - 09:00 to Saturday, March 10, 2018 - 17:00

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Tuesday, August 8, 2017 - 09:00 to Wednesday, August 30, 2017 - 17:00

นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว : across the sea of star”

นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว : across the sea of star”

นิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว : across the sea of star” จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 27 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, July 7, 2017 - 09:00 to Thursday, July 27, 2017 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center