^ Back to Top

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Transportation: 

ตรงข้ามสาธารณสุขจังหวัด ใกล้ตลาดต้นพะยอม ถ.สุเทพ

Opening hours: 
วันอังคาร ถึงอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. Open Tuesday - Sunday 09.00- 17.00 hrs
Phone: 
053-218280, 053-944833
Address: 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช) 239 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020 จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 22​ ตุลาคม​ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหลัง และชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, October 16, 2020 - 09:00 to Thursday, October 22, 2020 - 17:00

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses"

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses"

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses" ในวาระเกษียณอายุราชการ รศ.ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 30 กันยายน 2563 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Saturday, September 5, 2020 - 09:00 to Wednesday, September 30, 2020 - 17:00

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020"

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020"

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธ๊เปิดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Saturday, February 15, 2020 - 09:00 to Saturday, February 22, 2020 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Time Mind"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Time Mind"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Time Mind" ผลงานโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Tuesday, February 4, 2020 - 09:00 to Friday, February 7, 2020 - 17:00

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019

นิทรรศการ UMCS - CMU : Arts Exhibition 2019 ผลงานโดยศิลปินชาวโปแลนด์ 16 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Monday, December 2, 2019 - 09:00 to Sunday, December 15, 2019 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "แบไต๋" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, May 17, 2019 - 09:00 to Thursday, May 30, 2019 - 17:00

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá"

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá"

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá" ผลงานโดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ (Somsak Pattanapitoon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 30 กันยายน 2561 และจะมีพิธี้ปิดในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

“รุกขะ เทวะ “ Rúkkhá Dhēvá

Exhibition date: 
Friday, September 14, 2018 - 09:00 to Sunday, September 30, 2018 - 16:30

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "はい : ไห้ : HAI" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Saturday, May 19, 2018 - 09:00 to Thursday, May 31, 2018 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Nonversation" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Sunday, May 6, 2018 - 09:00 to Saturday, May 12, 2018 - 17:00

นิทรรศการ "The Art of Survival"

นิทรรศการ "The Art of Survival"

นิทรรศการ "The Art of Survival" โดย องค์กร Airavati จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, March 2, 2018 - 09:00 to Saturday, March 10, 2018 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center