^ Back to Top

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
เกียรติยศแผ่นดินสยาม : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 เรืองนามมหรสพศิลป์ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ลือระบิลพระราชพิธี : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สง่าศรีสถาปัตยกรรม : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ดื่มด่ำย่านชุมชน : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
เยี่ยมยลถิ่นกรุง : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
เรืองรุ่งวิถีไทย : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ดวงใจปวงประชา : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ “คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน”

ที่มาของการกำหนดให้อาคารหลังนี้ เป็นนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ในอดีต การเข้าสู่ราชธานีในยุครัตนโกสินทร์ จะต้องผ่านประตูเมืองบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ มายังบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ในปัจจุบัน เปรียบได้กับเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นอาคารแรกที่อยู่ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำอาคารแห่งนี้มาเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ เพราะมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถเห็นโลหะปราสาทที่สวยงามเด่นเป็นสง่า เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศในยามที่แขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวชม  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงกำหนดให้มีการก่อสร้าง ตกแต่ง และบูรณะอาคารเดิม ให้เป็นอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วัตถุประสงค์
อาจกล่าวได้ว่า โครงการนี้ เกิดจากความตั้งใจที่ดีเพื่อสังคม ที่ได้มีการออกแรงช่วยเหลือของทุกฝ่ายมาร่วมกันทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นของขวัญจากการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนิน และเป็นความตั้งใจดีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มาต่อยอดจากคนอื่นที่ตั้งใจจะพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนิน เป็นจุดต่อยอดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์
          ๑) เพื่อให้อาคารแห่งนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ข้อมูล และแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของยุครัตนโกสินทร์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย
          ๒) เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทย ได้ภาคภูมิใจในประวัตศาสตร์ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
          ๓) เพื่อให้อาคารแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร บนถนนราชดำเนินกลาง ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนที่จะไปเที่ยวชมยังสถานที่จริง

แนวคิดการจัดแสดง
ด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม คือสิ่งที่ต้องถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ ดื่มด่ำ และเห็นคุณค่า ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือ กลุ่มเยาวชน จึงเป็นโจทก์สำคัญที่จะทำอย่างไรให้การเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเยาวชน หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า ทำไมต้องใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการจัดแสดงนิทรรศการ เพราะการรวบรวมความรู้ โดยการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ทันสมัยเข้ามาให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม จะทำให้เยาวชนเกิดความสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง

กลุ่มเป้าหมายและความคาดหวัง
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มด้วยกัน แต่กลุ่มที่สำคัญกลุ่มแรก คือ
          กลุ่มเยาวชน การรวบรวมความรู้ที่มีการนำเทคโนโลยี เทคนิคที่ทันสมัยเข้ามาให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จะทำให้เยาวชนเกิดความสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
          กลุ่มเป้าหมายที่สอง คือ ครอบครัว เยาวชนที่มากับพ่อแม่  ครอบครัวก็จะเกิดความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ชวนปู่ย่า ตายายมาดูก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมที่ดีกับครอบครัว
          กลุ่มเป้าหมายที่สาม คือ ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยว เพราะการที่มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เราจะได้รับความนับถือจากชาวต่างชาติว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ที่น่าเชิดชู
          กลุ่มเป้าหมายสุดท้าย คือ กลุ่มของชุมชนชาวราชดำเนิน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุด เพราะการสร้างอะไรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นไม่ควร แต่จะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือได้รับประโยชน์ ซึ่งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้จัดให้มีบริการห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ โดยเยาวชนในชุมชนน่าจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุด

การจัดสร้างและการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคาร
๑. การจัดสร้าง : อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้เริ่มโครงการก่อสร้าง บูรณะอาคาร และตกแต่งนิทรรศการภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมเพื่อร่วมภาคภูมิใจไปกับศิลปะวิทยาการ มรดกของแผ่นดินที่สืบทอดมายาวนาน และอารยธรรมของประเทศในยุคที่เรียกว่า รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
๒. การจัดสรรพื้นที่ภายในอาคาร : อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคาร ๓ ชั้น ไม่รวมชั้นลอยและที่ปลายของอาคารทั้งสองด้าน มีชั้น ๔ สำหรับเป็นจุดชมวิวในมุมสูง พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ ตร.ม. ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย  ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง ๔ มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียอะนิเมชั่น ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น ๙ ห้องจัดแสดง (ระยะแรกจะเปิดให้ชม ๗ ห้อง และจะเปิดให้ชมครบทั้ง ๙ ห้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น ๑ พื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ตร.ม. เพื่อสำหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการใช้จัดกิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของ   ที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม 

“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ได้นำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง ซึ่งตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองกัน ดังนี้ 
๑. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ (Grandeur Rattanakosin) : ร่วมย้อนกลับไปสู่เมื่อครั้งแรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยภาพยนตร์สื่อผสม ๔ มิติ ชัดเจนทั้งภาพ เสียง และ สัมผัส  นำเสนอประวัติความเป็นมาของการกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ยิ่งใหญ่ทัดเทียมกรุงศรีอยุธยา ด้วยพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรี 
๒. ห้อง เกียรติยศแผ่นดินสยาม (The Prestige of the Kingdom) : นำเสนอ ความวิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวัง ตามคติความเชื่อในความเป็นสมมติเทพของพระมหากษัตริย์ ที่สะท้อนผ่านงานด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ตลอดจนประวัติของพระแก้วมรกต เรื่องราวของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเกร็ดน่ารู้ น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตในวัง ประกอบด้วย
     • เกียรติยศแห่งแผ่นดิน : ตื่นตาไปกับหุ่นจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย  พร้อมภาพยนตร์แสดงความยิ่งใหญ่ คติการสร้าง และวิวัฒนาการของพระบรมมหาราชวังอันเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศของแผ่นดิน
     • ศิลปกรรม ในพระบรมมหาราชวัง : ชื่นชมความงดงามวิจิตรของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่ง พระมหาปราสาท จำลองจัดแสดงไว้ให้ศึกษาเอกลักษณ์และมรดกอันล้ำค่าของชาติ
     • ตำนาน พระแก้วมรกต  : เต็มตากับภาพยนตร์ อะนิเมชั่น “ตำนานพระแก้วมรกต” และชมเทคนิคพิเศษ ให้คุณสามารถชมพระแก้วมรกตจำลอง ในเครื่องทรงครบทั้ง ๓ ฤดูในคราวเดียว เป็นครั้งแรก
     • เขตพระราชฐานชั้นใน   เลาะประตูย่ำค่ำเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน เขตเฉพาะสำหรับหญิงนางใน สถานที่รังสรรค์ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นกุลสตรี
๓.  ห้อง เรืองนามมหรสพศิลป์ (Remarkable Entertainments) : นำเสนอความเป็นมา และรูปแบบของมหรสพสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลากหลายประเภท ตลอดจนวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมหรสพและการแสดงประเภทต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งบูรณาการและแตกสายจนมีความงาม และลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
     • มหรสพเฟื่องฟู   จำลองบรรยากาศมหรสพ ผ่านเทคนิคการนำเสนอแบบรอบทิศทาง เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศแบบ ๓๖๐ องศา
     • ความบันเทิงแห่งยุค  : เรียนรู้ เรื่องราวที่มาของมหรสพ อันมีเค้าโครงต้นกำเนิดจากการระบำ รำ เต้น จนกลายเป็นมหรสพที่สำคัญ อาทิ หนังใหญ่ โขน ละคร และ หุ่น อย่างสนุกสนานผ่านสื่อแสดงหลายรูปแบบ เช่น
- สื่ออินเตอร์แอคทีฟ เรียนรู้ภาษาท่าทางของโขน
- ชมอะนิเมชั่นรามเกียรติเวอรชั่นพิเศษ และวีดิทัศน์การแสดงอื่นๆที่หาชมยาก
- ชมหุ่นหลวง ต้นตำรับภูมิปัญญาไทย ที่นับวันจะหาคนเชิดยากเต็มที
- ทดลองเชิดหุ่นกระบอก ด้วยตัวคุณเอง
     • วิวัฒนาการมหรสพ : ปิดท้าย ด้วยเรื่องราวของวิวัฒนาการของมหรสพ นำเสนอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมหรสพและการแสดงประเภทต่างๆ ในยุครัตนโกสินทร์ ตามช่วงเวลาในแต่ละรัชกาลสมัย
๔.  ห้อง ลือระบิลพระราชพิธี (Renowned Ceremonies) : นำเสนอ ที่มาและความสำคัญของพระราชพิธี รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญๆของกรุงรัตนโกสินทร์
     • ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธี : พระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ของชาติสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลปัจจุบัน โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญขึ้นหลายพระราชพิธีเพื่อ อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนไทยและเสริมสร้างสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง
     • พระราชพิธีอันเนื่องในพระมหากษัตริย์ : เรียนรู้ เรื่องราวที่มาของมหรสพ อันมีเค้าโครงต้นกำเนิดจากการระบำ รำ เต้น จนกลายเป็นมหรสพที่สำคัญ อาทิ หนังใหญ่ โขน ละคร และ หุ่น อย่างสนุกสนานผ่านสื่อแสดงหลายรูปแบบ 
     • พระราชพิธีเพื่อประชาชน : ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยพสกนิกร โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อชุบชูขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ และชื่นชมความงดงามของเรือพระที่นั่ง ในรูปแบบ ๓ มิติ 
๕. สง่าศรีสถาปัตยกรรม (Graceful Architectures)  : นำเสนอ รูปแบบสถาปัตยกรรมในยุครัตนโกสินทร์ อันเป็นเอกลักษณ์ของสยามประเทศ ผ่าน วัง วัด บ้าน แห่งยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับปัจจัยแวดล้อม ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ จนทำให้วัง วัด บ้าน ในกรุงรัตนโกสินทร์  มีลักษณะหลากหลายดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 
     • เวียงวัง : ฟังหนุ่มสาวชาววัง เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของวังต่างสมัย
     • วัดวา : เรียนรู้ ตำแหน่งที่ตั้งภายในวัด ผ่านมัลติทัชเกม
     • บ้านเรือน : สนุกกับการเดินทางโดยเรือ รถม้า และรถยนต์ เพื่อชมบ้านเรือนในแต่ละยุคสมัย
๖. ดื่มด่ำย่านชุมชน (Impressive Communities)  : นำเสนอ ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ เพียงแค่ก้าวเท้า ไปยังจุดที่ตั้งของชุมชน จะปรากฏลวดลายสวยงาม นำผู้ชมไปทำความรู้จักชุมชนนั้น พร้อมชื่นชมผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ ซึ่งบางชิ้นหาชมได้ยากในปัจจุบัน
๗. เยี่ยมยลถิ่นกรุง (Sight-Seeing Highlights) :  รวบรวมและนำเสนอ สถานที่น่าสนใจบนเกาะรัตนโกสินทร์ หลายรูปแบบ ทั้งสถานที่ที่น่าสนใจในเชิงสถาปัตยกรรมอันสวยงาน สวนสาธารณะยอดนิยม พิพิธภัณฑ์ที่ควรเยี่ยมชม แหล่งรวมอาหารการกินและจับจ่ายสินค้า ตลอดจนย่านที่เป็นสีสันในยามค่ำคืน ซึ่งแต่ละสถานที่ต่างก็มีบรรยากาศอันชวนให้หลงใหลในแบบฉบับของตัวเอง พิเศษ ! ประสบการณ์ใหม่ ครั้งแรกที่คุณจะได้เป็นตัวละครหลักใน อะนิเมชั่น ท่องเที่ยวไปทั่วกรุง 
๘. เรืองรุ่งวิถีไทย (The Colorful Thai Way of Living) : รวบรวมและนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทย นับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันผ่านมัลติทัชเกมการเรียนรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ปัจจัยและอิทธิพลต่างๆ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคสมัย
     • วิถีชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑ – ๓) :  สนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ในทุกช่วงชีวิตของคนไทยในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟ และตื่นตาตื่นใจเสมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริงของผู้คนสมัยนั้น ด้วยการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสายน้ำ
     • วิถีสยามเมื่อพัฒนาสู่อารยะ (รัชกาลที่ ๔ – ๖) :  นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชาวสยามสองฝั่งถนนเจริญกรุง ถนนสายแรกอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพัฒนาการต่างๆ เพลิดเพลินไปกับการเดินชมร้านรวงต่างๆ พร้อมเดินชมร้านรวง อาทิ ร้านขายของฝรั่ง ร้านขายยา ธนาคารสยามกัมมาจล แล้วบันทึกความประทับใจใส่โปสการ์ด ณ ไปรษณียาคาร (ที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกในยุค ร.๕) ส่งกลับบ้านเป็นที่ระลึกหรือส่งให้คนที่คุณรักได้ บนถนนเจริญกรุง 
     • วิถีไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๗ – ๙) : สัมผัสวิถีชีวิตคนไทยสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกว่า ยุคซิกซ์ตี้ จนถึงปัจจุบัน ผ่านเทคนิคสื่อผสมผสาน เสมือนจริง และสื่ออินเทอร์แอ็คทีฟต่างๆ อาทิ
- ทดลองรำวงมาตรฐาน และเต้นรำหลากจังหวะ ในบรรยากาศคึกคักเสมือนจริง 
- สนุกสนานไปกับร้านค้ายุค ๖๐ อาทิ ร้านลมโชยเกศา ที่จะเนรมิตทรงผมโบราณให้กับท่าน ร้านตัดเสื้อนวลอนงค์กับเสื้อผ้าโบราณมากมายให้ลองสวมใส่ ร้านอักษรสยาม ที่ทุกท่านสามารถถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารโบราณได้ง่ายๆ ที่สำคัญใครสนใจสินค้าร้านไหน สามารถสั่งซื้อนำกลับไปเชยชมที่บ้านได้อีกด้วย
- ปิดท้ายด้วยการจุดประกายความคิดระหว่างนั่งบนรถไฟฟ้า BTS ที่จะทำให้ทุกคนจะได้ตระหนักว่า ความสุขที่แท้จริงของชีวิตในวันนี้คืออะไร และวิถีความเป็นไทยที่ผ่านมาให้อะไรกับเราบ้าง
๙. ดวงใจปวงประชา (The Heart and Soul of the Nation) : รวบรวมและนำเสนอเรื่องราว พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้ง ๙ รัชกาล ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ผ่านการเล่าเรื่องราวจากคุณยายสู่หลานชายตัวน้อย โดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆ ดังนี้
     • สมัยฟื้นฟูความมั่นคง :  เรื่องราวของรัชกาลที่ ๑-๓ ยุคแห่งการก่อกำเนิดกรุง  ความรุ่งเรืองของสยามประเทศในทุกๆ ด้าน เต็มอิ่มกับการแสดงแสง สี เสียง ท่ามกลางบรรยากาศสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเรือสำเภาจำลองขนาดใหญ่
     • สมัยแห่งการฝ่ามรสุมมหาอำนาจ :  นำชาติสู่ศิวิไลย์ เรื่องราวของรัชกาลที่ ๔-๕  ยุคแห่งการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ เพื่อพาสยามให้พ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก เกิดการพัฒนาประเทศในหลายรูปแบบทั้งการศึกษา  การแต่งกาย  การเลิกทาส การตัดถนน นำเสนอผ่านภาพและเสียงบรรยายที่เสมือนจริง ตลอดจนการจำลองการสร้างบ้านเมืองและรถไฟสายแรกของไทย
     • สมัยแห่งการปูทางสู่ประชาธิปไตย :  นำไทยให้รุ่งเรือง เรื่องราวของรัชกาลที่ ๖-๗  ยุคสมัยที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของประชาชนผ่านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านอย่างมั่นคงและเตรียมพร้อมสู่การปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม
     • สมัยแห่งพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย :  เรื่องราวของรัชกาลที่ ๘-๙  ความรักและความผูกพันของทั้งสองพระองค์ และความรักใคร่ในประชาชน ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อรอยยิ้มและความสุขของเหล่าผสกนิกรชาวไทย ดังคำกล่าวที่ว่า “นับตั้งแต่ครองแผ่นดินนั้น  ไม่มีที่ใดบนแผ่นดินไทยที่ท่านไปไม่ถึง”  และตราตรึงใจไปกับพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อนำความอุดมสมบูรณ์จากดินสู่ฟ้า...จากป่าสู่เมือง ในบรรยากาศที่โอบล้อมตัวคุณเสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่ปกแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ

สุดท้ายเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมบันทึกความในใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลงบนจอระบบมัลติทัช โดยภาพของท่าน จะถูกนำไปจัดแสดงหมุนเวียนร่วมกับเหล่านักแสดง และศิลปิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน

อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ ราคา ๑๐๐ บาท (ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ)
ฟรีสำหรับ : 
• เด็ก (ความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร)
• นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบ
• ภิกษุ สามเณร ผู้พิการ และผู้สูงอายุ (มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Opening hours: 
วันอังคาร ถึง วันศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น. / วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.
Phone: 
๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๓
Address: 
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เลขที่ ๑๐๐ ถ ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

นิทรรศการ "ภูษาศิลป์ แผ่นดินสยาม : THE EXQUISITE TETILES OF SIAM"

นิทรรศการ "ภูษาศิลป์ แผ่นดินสยาม : THE EXQUISITE TETILES OF SIAM"

นิทรรศการ "ภูษาศิลป์ แผ่นดินสยาม : THE EXQUISITE TETILES OF SIAM" โดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ร่วมกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และ บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โถงอเนกประสงค์ 1 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Monday, July 9, 2018 - 03:21

นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล”

นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล”

นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล” จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Friday, August 11, 2017 (All day) to Sunday, September 3, 2017 (All day)

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “๗ ทศวรรษ สานรักแห่งความยั่งยืน”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “๗ ทศวรรษ สานรักแห่งความยั่งยืน”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “๗ ทศวรรษ สานรักแห่งความยั่งยืน” จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Thursday, August 4, 2016 - 10:00 to Sunday, September 4, 2016 - 19:00

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ โถงอเนกประสงค์ 1 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชม...

Exhibition date: 
Thursday, May 19, 2016 - 10:00 to Sunday, May 29, 2016 - 19:00

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข...ที่สัมผัสได้ "ท่องไปในอาเซียน"

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข...ที่สัมผัสได้ "ท่องไปในอาเซียน"

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข...ที่สัมผัสได้ "ท่องไปในอาเซียน" จัดแสดงระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 2 - 9 ตุลาคม 2558 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

งานแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข...ที่สัมผัสได้ "ท่องไปในอาเซียน" ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์    

Exhibition date: 
Friday, October 2, 2015 - 10:00 to Friday, October 9, 2015 - 19:00

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน” จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 6 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558 ณ โถงอเนกประสงค์ 1 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Thursday, August 6, 2015 - 10:00 to Sunday, September 6, 2015 - 19:00

นิทรรศการ “พ่อ – Bapu : Love for the Nation”

นิทรรศการ “พ่อ – Bapu : Love for the Nation”

นิทรรศการ “พ่อ – Bapu : Love for the Nation” จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเชิญชม นิทรรศการ ชุด “พ่อ – Bapu : Love for the Nation” ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Wednesday, December 3, 2014 - 10:00 to Sunday, January 4, 2015 - 19:00

นิทรรศการ "เมืองในดิน"

นิทรรศการ "เมืองในดิน"

นิทรรศการ "เมืองในดิน" จัดโดย กลุ่มดินน้ำมัน ร่วมกับ ชุมชนป้อมหมากาฬ ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนวัดสระเกศ-ตรอกเซี่ยงไฮ้ และชุมชนสีตาราม จัดแสดงระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Saturday, November 8, 2014 - 10:00 to Sunday, November 30, 2014 - 19:00

นิทรรศการ งานแสดงภาพถ่าย และเสวนาการถ่ายภาพ 'ศาสตร์แห่งพระราชา โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน'

 งานแสดงภาพถ่าย และเสวนาการถ่ายภาพ 'ศาสตร์แห่งพระราชา โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน'

นิทรรศการ งานแสดงภาพถ่าย และเสวนาการถ่ายภาพ 'ศาสตร์แห่งพระราชา โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน'จัดโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โถงเอนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Wednesday, October 15, 2014 - 10:00 to Friday, October 31, 2014 - 19:00

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”

จากยอดดอย สู่ท้องทะเล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดกิจกรรม ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไท

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:00 to Sunday, September 8, 2013 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์