^ Back to Top

นิทรรศการ งานแสดงภาพถ่าย และเสวนาการถ่ายภาพ 'ศาสตร์แห่งพระราชา โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน'

 งานแสดงภาพถ่าย และเสวนาการถ่ายภาพ 'ศาสตร์แห่งพระราชา โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน'

นิทรรศการ งานแสดงภาพถ่าย และเสวนาการถ่ายภาพ 'ศาสตร์แห่งพระราชา โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน'จัดโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โถงเอนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ขอเชิญชมงานจัดแสดงภาพถ่าย ศาสตร์แห่งพระราชา โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน วันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.– ๑๙.๐๐น. 
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน (หยุดวันจันทร์) ณ โถงเอนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม ๐๒ ๗๘๗ ๗๒๓๔-๖

งานจัดแสดงภาพถ่าย ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายของอาจารย์และนักศึกษาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ที่เข้า ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

การจัดแสดงภาพในครั้งนี้ จะมีการจัดเสวนา ดังต่อไปนี้

 • วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
  หัวข้อ แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพและถ่ายภาพอย่างไรให้ได้รางวัล
  โดย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
 • วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
  หัวข้อ แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพและจุดอ่อนที่หลายคนมองไม่เห็นในการถ่ายภาพ
  โดย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒
 • วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
  หัวข้อ เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพอย่างสร้างสรรค์
  โดย อาจารย์เกรียงไกร ไวยกิจ  ช่างภาพผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
 • วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
  หัวข้อ สีสัน แสงเงา เพื่อสื่อความหมาย
  โดย อาจารย์เกรียงไกร ไวยกิจ  ช่างภาพผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
Exhibition date: 
15 Oct 2014 - 10:00 to 31 Oct 2014 - 19:00