^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย

นิทรรศการภาพถ่าย เป็นนิทรรศการ ที่ถ่ายทอดมุมมองต่างๆ ผ่านผลงานภาพถ่าย

นิทรรศการภาพถ่ายฝีมือชั้นครู พุทธทาสภิกขุ

ผลงานภาพถ่ายและบทกลอนธรรมะจำนวน 423 บท สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของท่านพุทธทาสต่อศิลปะและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ‘พลังของภาพถ่าย’ เพื่อรับใช้เผยแผ่ธรรมะ และอาจถือได้ว่านี่คือความคิดที่มาก่อนกาลเวลา ในยุคที่วงการศิลปะไทยยังไม่รู้จักคำว่า “Conceptual art” หรือ “Conceptual photography”

Exhibition date: 
Saturday, May 4, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย "จิตวิญญาณแห่งสนามหลวง (Spirit of Sanamluang)"

"สนามหลวง" ชื่อนี้คงไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จัก โดยเฉพาะคนไทยที่อายุ 20 ปีขึ้นไป จะรู้จักกันเป็นอย่างดีถึงบรรยากาศเดิมๆของสนามหลวง แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ๆยิ่งรุ่นหลังๆด้วยแล้ว หลายหลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยถึงบรรยากาศเดิมๆแท้ ๆ ซึ่งปัจจุบัน เราจะไม่สามารถกลับไปสัมผัสชีวิตเหล่านั้นได้อีกแล้ว เพราะการล้อมรั้วปิดกั้นพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย วิถีชีวิตที่มีมาช้านานในพื้นที่ สนามหลวง เหล่านี้แหละท

Exhibition date: 
Thursday, May 2, 2013 - 09:00 to Thursday, May 30, 2013 - 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการภาพถ่าย