^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ ข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ คือนิทรรศการเชิงทดลองนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นเล็กผ่านมุมมองของศิลปินรุ่น...
นิทรรศการศิลปกรรม ของนักศึกษาและศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตทัศนศิลป์ แบบ ก แผน ก๑ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 28 กรกฏาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 เวลา 17.00...
การอยู่ร่วมกันอย่างแยกไม่ออกระหว่าง คำสอนของพุทธศาสนาที่สอนให้พิจารณาถึง ‘เหตุ’ แห่งความจริง กับ ‘ความเชื่อ’ ในอำนาจลี้ลับบางอย่าง ที่ไม่สามารถหาเหตุและผลแห่งความเป็นไปได้” จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ไหมสร้าง ผลงานศิลปะประติมากรรมการจัดวาง...
เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า สังคมปัจจุบัน สมาชิกแต่ละคนต่างดิ้นรนแสวงหาหลักประกันเพื่อการดำรงอยู่ สังเกตได้จากการดำเนินชีวิตของเราเองที่ยังคงทำงานเร่งรีบเหมือนหนูถีบจักร เพื่อนำพาไปยังจุดมุ่งหมายที่เราใฝ่ฝัน...
สมบัติเพิ่มพูนมีความยินดีเสนอนิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” จาก ศิลปิน พงศ์ศิริ คิดดี ได้นำเอาความรักต่อสถาปัตยากรรมไทย และ ใช้ความชำนาญในกระบวนการทำงานภาพพิมพ์ของเขา...
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (ART THESIS) ชุด “มาร”(Mara) โดย นายเนติ พิเคราะห์ เป็นผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “มาร” (MARA)...
ขอเรียนเชิญชมงานศิลปะจากกลุ่มอาร์ตสะเดิด นิทรรศการ “อาร์ตสะเดิด” ART SADERD EXHIBITION ระหว่างวันที่ 1-31กค. 2556 ณ หอศิลป์ ต้นตาล (ตลาดต้นตาล ขอนแก่น) เปิดนิทรรศการวันที่ 5 กค. 2556 เวลา 18.00 น...
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก" สัญจร ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช...
นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ...
นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ...

Pages