^ Back to Top

นิทรรศการ "365 - พื้นที่ความสุข : 365 – Happy land"

นิทรรศการ "365 - พื้นที่ความสุข : 365 – Happy land"

นิทรรศการจิตรกรรม "365 - พื้นที่ความสุข : 365 – Happy land" ผลงานโดย ชุมพล คำวรรณะ (Chumpol Kamwanna) จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน– 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “365 - พื้นที่ความสุข” (365 – Happy land)
ศิลปิน ชุมพล  คำวรรณะ (Chumpol Kamwanna)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง 25 มิถุนายน– 21 กรกฎาคม 2558
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง2
ติดต่อศิลปิน 0819963783

แนวความคิด
เวลาหนึ่งวัน หนึ่งเดือน หรือหนึ่งปี ทุกคนมีเท่ากัน แต่ความสุขและความทุกข์มีไม่เท่ากัน ต้นเหตุแห่งทุกข์ สาเหตุแห่งสุขมีที่มาแตกต่างกัน
พื้นที่แห่งความสุข เป็นดินแดนในฝันของทุกคน ต่างดิ้นรน เสาะแสวงหา ไขว่คว้าให้ได้มา แล้วดินแดนแห่งนั้นอยู่ที่ไหน? มีจริงหรือไม่?
แล้วพื้นที่แห่งความสุข ที่คณะปกครองพยายามหยิบยื่นและยัดเยียดให้ล่ะ? ใช่ที่ทุกคนคาดหวังหรือไม่? หรือเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อย ความถูกต้องอันดีงาม ดั่งคณะผู้ปกครองต้องการ
ภาพบุคคลต่างๆในทุกช่วงวัยเหล่านี้ เป็นเพียงตัวแทนของชีวิตอันหลากหลาย ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน ขวนขวาย  หาโอกาสสร้างความสุขให้ได้มาตามอัตภาพ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ภายใต้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาและความยุติธรรม ภายใต้ความแหลกเละทางสังคม ภายใต้ความบิดเบี้ยวและไม่ปกติทางการเมือง
เพราะเชื่ออย่างหนักแน่นว่า พื้นที่แห่งความสุขมิได้เกิดขึ้นจากเทวดาฟ้าไหน หรือพระเจ้าองค์ใด แต่เกิดจากตัวของตัวเอง ผ่านการเรียนรู้และสร้างขบวนการคิด จนสามารถวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยน แก้ไข ให้สอดคล้องและสมดุลกับการดำเนินชีวิตของตนเองได้มาก-น้อยแค่ไหน
แม้สาเหตุหลักของความสุขและความทุกข์ เกิดขึ้นภายในจิตใจ แต่เหตุปัจจัยภายนอกอย่างสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนการศึกษา และขบวนการ ยุติธรรม ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ฉะนั้นไม่ว่าคณะผู้ปกครองจะเป็นใคร มีที่มาอย่างไร มีอำนาจบารมีแค่ไหน ถ้าขาดความจริงใจ หรือมีเจตนาแอบแฝงเข้ามาเพื่อแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง ก็ป่วยการกับการแก้ปัญหาต่างๆ แม้ความตั้งใจและเจตนาจะดีเพียงใดก็ตาม
สุดท้ายการคืนความสุขให้ทุกคนในชาติ ก็เป็นเพียงวาทกรรมแอบแฝงโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง เฉกเช่นที่แล้วมาตามเคย

The time in a day, in a month or in a year is the same for all of us. We are all dealt our same share in time, but we cannot say the same for burdens and joy. Happiness and despair have  their various reasons behind them.

Everybody dreams of living in a land filled with joy and peace. We search for it and try to grasp hold of it. Where does this realm exist? Is it everybody’s wish to live in a nation where happiness and joy are crammed upon its people by those in authority? Or is everyone just moving on with things respectfully and apathetically? Serene honesty as required by the powers that be. These paintings are representations of various stages in different live – the fight and struggle to earn and live. The search for opportunities to increase their happiness. An attempt to reach a level of joy perceived to be convention. From birth until death, we are affected by the disparity of economics, inequality in education and skewed justice. Willpower is crushed by society in a bent and adulterated system. You can fervently believe that joy and happiness comes through angels, heavily beings or God, but it comes into being through itself. Joy builds on trains of thought and experiences episodes of learning utility is able to analyze, make adjustments and amendments. Whether a life of grandeur or simplicity, joy is being in balance and good accord with one’s own self.

Even though happiness or distress are emotions, they are strongly influenced by factors such as surroundings, money, society, politics and systems of justice and education. This is without saying what authorities will be in power, how they would gain that power or how much power they will wield. Whether their hearts are sincere, or their motives for political office are merely for power and benefits which come with position. Whatever their intentions or reasons may be, it is still ineffective at resolvingideological differences.

Lastly, a promise in returning happiness to everybody in the nation is simply propaganda inviting people to have faith and trust in their political regime. Just the way it has always been.

Chumpol  Kamwanna           May 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ ; Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
25 Jun 2015 - 10:00 to 21 Jul 2015 - 19:00