^ Back to Top

นิทรรศการ “Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009”

เป็นผลงานของ Keisei Kobayashi ศิลปินชั้นครูชาวญี่ปุ่น เคเซ โคบายาชิ ซึ่งนำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood engraving) ด้วยแรงบันดาลใจจากเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้คนหยิ่งผยองอยู่ในมายาคติอันมืดหม่น หลงลืมความอ่อนโยนและความรู้สึกทางผัสสะที่ดีงามต่อธรรมชาติแวดล้อม โดยใช้ภาพเมืองใหญ่และสรรพสัตว์กับพืชพรรณในธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความยิ่งใหญ่อันจริงแท้ของโลก
จัแสดงระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

Exhibition date: 
3 Jun 2013 (All day) to 7 Jul 2013 (All day)