^ Back to Top

นิทรรศการ "บรรยากาศแห่งความสงบ"

นิทรรศการ “Timeless Harmony”

นิทรรศการวาดเส้นหมึกจีนด้วยเทคนิคปากกาไม้ไผ่ "บรรยากาศแห่งความสงบ" (The Tranquility of mind) ผลงานโดย นพนันท์ ทันนารี (Noppanan Thannaree) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “บรรยากาศแห่งความสงบ” (The Tranquility of mind)
ศิลปิน นพนันท์ ทันนารี (Noppanan Thannaree)
ลักษณะงาน วาดเส้นหมึกจีนด้วยเทคนิคปากกาไม้ไผ่
ระยะเวลาที่จัดแสดง 14 - 29 ธันวาคม 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2
ติดต่อศิลปิน 089-4359503

แนวความคิด
รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ ด้วยการวาดเส้นหมึกจีนด้วยเทคนิคปากกาไม้ไผ่ ที่แสดงออกถึงความสงบในจิตใจผ่านมุมมองของทิวทัศน์จากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสนํามาสร้างใหม่เป็นทิวทัศน์ในจิตนาการ ผนวกกับกระบวนการวาดเส้นสร้างสรรค์จากลักษณะหยาบไปสู่ละเอียดคล้ายกับการทําสมาธิเจริญสติ อันเป็นผลให้เกิดความสงบขึ้นในจิตใจของตัวผู้สร้างสรรค์เองและแสดงออกสู่ตัวผลงานตามไปด้วยพร้อมกัน

ปราชญ์ท่านหนึ่งได้บอกกับศิษย์โง่คนนี้ว่า“ถ้าอยากเป็นคนฉลาด ก็ต้องเป็นคนโง่มาก่อน การที่จะมีความคิดที่ดีได้นั้นต้องสิ้นคิดให้ได้”

ศิษย์โง่จึงฝึกฝนวิธีการทําให้จิตว่าง ซึ่งไม่ง่ายเลย ฝึกฝนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ เมื่อมีสติระลึกรู้ก็น้อมนําใจให้ครองตนอยู่ในศีล จึงเกิดสมาธิ และเป็นหนทางสู่ปัญญา

เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว ศิษย์โง่คนนี้จึงตระหนักรู้ได้ว่าตอนนี้ตนเองกําลังโง่อยู่! ปราชญ์อีกท่านหนึ่ง บอกกับศิษย์โง่คนนี้อีกว่า“ถ้าหากศิลปะสําหรับเราคือชีวิต เราก็ควรที่จะพัฒนาชีวิต เพื่อที่จะให้ศิลปะพัฒนาตามชีวิตไปด้วย”

ศิษย์โง่จึงหัดที่จะครองตนในทางกายและทางใจให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อศิลปะของชีวิตที่ดีขึ้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้แผ้วถางทางแห่งการแสวงหาปัญญาไว้ข้างหน้ามาแล้วเพียงช่วงระยะหนึ่ง แต่ระยะทางข้างหน้ายังคงรกชัฏ เป็นระยะทางที่รอให้ศิษย์โง่คนนี้เป็นผู้แผ้วถางเอาเองในวิถีทางของตน ในแนวทางที่แน่วแน่และจิตใจที่แม่นมั่น ทะเยอทะยานในการแสวงหาคุณค่าในตนเองด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันของทุกๆขณะ 

การแสวงหาปัญญาโดยการคืนจิตสู่ธรรมชาติ เป็นวิธีที่ศิษย์โง่เลือกปฏิบัติเป็นกิจวัตรชั่วคราว เพราะธรรมชาติเป็นที่พักพิงของจิตใจ ต้นไม้ไหว ใบหญ้าเล็ก เม็ดหินดินทรายเรียงราย ไร้ระเบียบแต่มีระบบ แม้ในอณูเล็กๆนั้นก็ย่อมมีความอนันต์ไม่สิ้นสุด

พิจารณา พิจารณา พิจารณาด้วยสติลงบนเส้นสาย จุดเล็กใหญ่ หลอมรวมเป็นมวลทัศนธาตุที่มีอณูเคลื่อนที่อยู่ในความสงบ หากแต่ความสงบที่ศิษย์เห็นนี้ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจสุนทรียะในที่แห่งนี้ก่อกําเนิดได้จากกระบวนการสร้างสรรค์ของศิษย์โง่เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษในทางบวกขึ้นในจิตใจ ความทุกข์เปลี่ยนเป็นความสุข ความอ้างว้างถูกทดเทิดจนเป็นความสงบ ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นศิษย์เองต้องการแสดงสิ่งที่งดงามเหล่านี้ให้ปรากฏขึ้น จากจิตหนึ่ง สู่ จิตหนึ่ง โดยไร้ถ้อยคําใดใด

......................................................

The Tranquility of mind
A scholar told his student:
“If you want to be a wise man, you must be a fool. If you want to have terrific ideas, you must try to despair.”

The foolish student practiced to empty his mind which is not easy. He meditates to be conscious at the present time.

When he is conscious, he lives in morals. Then, he has concentration which leads him to the wisdom. At the time that he is more intellectual, he realizes that he is still dull.

Another scholar told this student

“If art means life for you, you should develop your life, for art will also develop as your life.”

So, the student tries to better his body and soul for the better life and the better art in life.

All teachers already cleared some parts of ways to reach wisdom. The further way which is still dense waits for this foolish student to clear it by his own means, his intent way and his determined mind. He is ambitious to find his own value by using his wisdom that exists in every moment. 

To achieve wisdom by bringing mind back to the nature is the method which this foolish student choose to do temporarily, since the nature is the origin of soul. Moving trees, small leaves, sand and stone are indiscipline but systematic. Even in tiny particles, infinity exists.

The foolish student considers lines and big and small dots that fuse into elements that have moving particles in tranquility. He cannot acknowledge this tranquility with eyes but with mind.

This aesthetics is initiated from the creative process of this foolish student that causes special positive phenomenon in mind. Sorrow transfers into happiness. Desolation is added to be tranquility. The student deeply wants to show these adorable things to appear from one soul to another speechlessly.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น. 
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
14 Dec 2014 - 10:00 to 29 Dec 2014 - 19:00