^ Back to Top

นิทรรศการ แรงบันดาลใจจากถิ่นเกิด

นิทรรศการ แรงบันดาลใจจากถิ่นเกิด

นิทรรศการ แรงบันดาลใจจากถิ่นเกิด ผลงงานโดย เจด็จ ทองเฟื่อง จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 27 ธันวาคม 2556 วันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. โดย รศ.เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรือนกระจก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกระบวนการในการได้มาของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นภายในเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวเนื้อหาที่ถูกสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเพื่อแสดงต่อสาธารณะ และการสร้างสรรค์ผลงานชุด “แรงบันดาลใจจากถิ่นเกิด” จึงเป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นภายในจากประสบการณ์ของผู้สร้างที่ได้กำเนิดและใช้ชีวิตในวัยเด็กและกลับมาทำงานในพื้นที่ภาคอีสานอีกครั้งจึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในวิถีชีวิตของคนชนบทและสภาพแวดล้อมต่างๆ

จากสภาพการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเกิดการตั้งคำถามค้นหาเรื่องราวและคำตอบผ่านรูปทรง เทคนิคและวัสดุพื้นบ้านเพื่อสะท้อนแนวคิดตามจิตนาการ และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานสร้างสรรค์ในชุดนี้จะเป็นการสืบสานการสร้างผลงานศิลปะที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีแง่มุมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ในเรื่องราวและเนื้อหาที่หลากหลายต่อไป

Exhibition date: 
4 Dec 2013 - 09:00 to 27 Dec 2013 - 16:00