^ Back to Top

นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังล้านนา เรื่อง “พระมหาชนก”

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังล้านนา เรื่อง “พระมหาชนก” จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (The Lanna Mural Painting of Mahajanaka Story: a Writing by His Majesty King Bhumibol Adulyadej) ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2556 ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเปิดการแสดงนิทรรศการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงมีความสนพระทัยและทรงประทับใจจิตรกรรมฝาผนังล้านนา ตั้งแต่ครั้งเสด็จไปทรงศึกษาศิลปะล้านนา ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบกับทรงมีพระดำริบูรณปฏิสังขรณ์วิหารปฏิบัติธรรม วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นวัดที่ทรงเลื่อมใสศรัทธา และมีภูมิทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่บนเนินเขา จึงทรงเลือกวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ในการทำวิทยานิพนธ์ โดยทรงนำแนวความคิดจากบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “พระมหาชนก” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 1 ใน 10 ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากทศชาติชาดก มาเป็นแนวคิดของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ประการ ดังนี้
• สืบสานพระราชปณิธาน เรื่อง “พระมหาชนก” ให้ชนรุ่นหลังเรียนรู้ได้จากงานจิตรกรรมฝาผนัง
• เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะล้านนาในลักษณะใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของตนเองไว้
• คุณค่าของจิตรกรรมจากงานจิตรกรรมฝาผนัง ยังสามารถสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันศาสนามากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในสังคมต่อไป
นอกจากนี้พระองค์มีแนวคิดให้ผู้เข้าชมภายในวิหาร เมื่อเดินชมภาพจิตรกรรม บรรยากาศของงานจิตรกรรมฝาผนังที่รายรอบผู้ชมอยู่นั้น จะทำให้เสมือนหนึ่งว่า ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของงานจิตรกรรมฝาผนังชิ้นนี้ ทั้งนี้ การเขียนจิตรกรรมฝาผนังจะไม่เขียนขึ้นในลักษณะของภาพเล่าเรื่อง แต่จะใช้แนวคิดและวิธีสร้างสรรค์แบบศิลปะร่วมสมัย ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ต่อการทำงานศิลปะอย่างอิสระและกว้างไกลขึ้น ซึ่งแตกต่างจากจิตรกรรมแบบประเพณีของศิลปะล้านนาเดิม จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนาจิตรกรรมฝาผนังล้านนาร่วมสมัย อันจะเป็นประโยชน์ทั้งทางสืบทอดประเพณีและการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศิลปะของประเทศไทยต่อไป

Exhibition date: 
22 Apr 2013 (All day) to 20 May 2013 (All day)