^ Back to Top

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 9 : ศิลปนิวัต | The 9th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD: AFTER SHOCK

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 9 : ศิลปนิวัต | The 9th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD: AFTER SHOCK

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 9 : ศิลปนิวัต | The 9th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD: AFTER SHOCK ผลงานโดย นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 9 : ศิลปนิวัต
.
The 9th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD: AFTER SHOCK
.
ศิลปิน
1. นักเรียนในโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงานศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
3. นักเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้
4. อาจารย์ วิทยากรในโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) และบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ลักษณะงาน    
1. จิตรกรรม
2. ภาพพิมพ์
3. ภาพถ่าย
.
พิธีเปิดนิทรรศการ  
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
.
ระยะเวลาที่จัดแสดง  
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1  อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
เปิดให้เข้าจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 17.00น.  
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

แนวความคิด
การจัดการเรียนรู้ในด้านศิลปะจะช่วยพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะในด้านจิตใจ อารมณ์และสังคมได้เป็นอย่างดี วิชาศิลปะจึงเป็นวิชาที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะกิจกรรมศิลปะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการเกิดความเพลิดเพลิน มีความสุขสนุกสนานและมีความรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนั้นการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องจะช่วยทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้และการทำงานเพิ่มมากขึ้น

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ สาระทัศนศิลป์ โดยโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) จึงได้จัดการเรียนรู้ทางด้านศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะของนักเรียนที่มีความสามารถและมีความสนใจทางด้านศิลปะให้เต็มตามศักยภาพของนักเรียน โดยโครงการได้จัดกิจกรรมศิลปะให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆทางด้านศิลปะทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานศิลปะ การศึกษาเรียนรู้งานศิลปะจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ หอศิลป์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น การไปเยือนบ้านศิลปินแหล่งสร้างงานศิลป์ รวมทั้งการได้พบปะกับศิลปินและรับฟังทรรศนะของศิลปินเกี่ยวกับงานศิลปะ นอกจากการจัดการเรียนรู้ศิลปะในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ และโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) ยังได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุก ๆ 2 -3 ปีมาเป็นเวลาหลายปี และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นหลังสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมากไปทั่วโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแก่เยาวชน และหลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ผ่านไป นักเรียนสาธิตจุฬาฯก็ได้กลับมามีความสุขอีกครั้งกับการเรียนรู้ศิลปะอย่างรอบด้านเหมือนที่เคยเป็นมา

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ในด้านการชื่นชมความงามทางศิลปะ ตระหนักในคุณค่าของงานศิลป์ ทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านสุนทรียะ ที่มีความสำคัญและควรได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง การจัดแสดงผลงานศิลปะจะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการแสดงความสามารถทางศิลปะของนักเรียนให้แสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ ผลงานศิลปะของนักเรียนได้รับการยอมรับอย่างเป็นที่ประจักษ์ เสริมสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักเรียนสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น

Exhibition date: 
3 Jul 2023 - 09:00 to 4 Aug 2023 - 17:00