^ Back to Top

นิทรรศการ เชิดชูเกียรติศิลปินรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี "สืบ สร้าง สอน"

นิทรรศการ เชิดชูเกียรติศิลปินรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี "สืบ สร้าง สอน"

นิทรรศการ เชิดชูเกียรติศิลปินรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี "สืบ สร้าง สอน" โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงระกว่างวันที่  10 พฤศจิกายน 2565 - 10 มกราคม 2566 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ เชิดชูเกียรติศิลปิน “รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี” “สืบ สร้าง สอน”
ผู้รับผิดชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
     - สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
     - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันจัดแสดง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 – 10 มกราคม 2566
สถานที่ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
“...งานพวกนี้นอกจากเราจะทำเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางด้านสถาปัตยกรรมไทยแล้ว ยังเป็นบทเรียนให้ลูกศิษย์ได้เรียน และเป็นถาวรวัตถุ ซึ่งไม่มีอาชีพไหนที่จะมีผลงานยั่งยืนเท่าอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในการทำงานก็ยังจะต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกศิษย์ต่อไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่
ตายจากกันโน่นแหละ...”

งานสถาปัตยกรรมไทยคือหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ เพราะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม ตึกรามบ้านช่อง บ้านเรือนไทย สถาปัตยกรรมไทยมิได้มีเพียงแค่ความสวยงามวิจิตรของศิลปะไทยหรือเพื่อสืบทอดศาสนาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างอาคารที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นโดยมีความสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี สถาปนิกและศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) มีผลงานที่ได้รับการยอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรมไทยและเป็นผู้สร้างหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมไทยไว้มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การบูรณะหอประชุมใหญ่ การสร้างเรือนไทยหมู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบรมราชานุสรณ์ 2 รัชกาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระอุโบสถที่วัดไทยลุมพินีมหา-วิหาร ประเทศเนปาล การออกแบบเจดีย์จุฬามณีที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ เป็นต้น อาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี ถือเป็นสถาปนิกและศิลปินที่อุทิศตนให้กับงานทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมาอย่างยาวนาน เป็นทั้งผู้อนุรักษ์ สร้างสรรค์และถ่ายทอดวิชาการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สร้างชื่อเสียงและมีคุณูปการให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคมอย่างแท้จริง

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน“รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี” สืบ สร้าง สอน ขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานสำคัญของท่าน อีกทั้งนิทรรศการนี้แสดงศาสตร์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยเป็นข้อมูลทางการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้กับสาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
Facebook: chula museum
โทร. 02 2183645-6

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chula Museum

Exhibition date: 
10 Nov 2022 - 09:00 to 10 Jan 2023 - 17:00